ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు అది కూలిపోతుంది

Isuka Meeda Illu Kattaku

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు అది కూలిపోతుంది
బండ మీద ఇల్లు కట్టుకో అది స్థిరముగ ఉంటుంది

ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు అది కూలిపోతుంది (2)
వాన కురిసి వరద వస్తే
గాలి తోడై విసిరి కొడితే (2)
మాట వినని వాని ఇల్లు కూలిపోయెను
లోబడని వాని ఇల్లు కూలిపోయెను
వాని సొగసైన ఇల్లు కూలిపోయెను (2)

బండ మీద ఇల్లు కట్టుకో అది స్థిరముగ ఉంటుంది (2)
వాన కురిసి వరద వస్తే
గాలి తోడై విసిరి కొడితే (2)
మాట వినిన వాని ఇల్లు నీటుగుండెను
లోబడిన వాని ఇల్లు నీటుగుండెను
వాని సొగసైన ఇల్లు నిలిచియుండెను (2)

జోరు వాన హోరు గాలి వరద పోటు
ఆ ఇంట ముంగిట తెల్లబోయెగా (2)
బండ మీద ఇల్లు కట్టి
సాటి ఏదని చాటి చెప్పి (2)
బండ అయిన యేసు మీద
నీ బ్రతుకు ఇంటిని కట్టుకోవయ్యా
బండ అయిన యేసు మీద
నీ బ్రతుకు ఇంటిని కట్టుకోవమ్మా
చావు వద్ద తీర్పు వద్ద
కూలిపోని కాలిపోని (2)
నిత్య జీవం పొందరావయ్యా
సజీవుడైన యేసు దేవుని స్వీకరించయ్యా
నిత్య జీవం పొందరావమ్మా
సజీవుడైన యేసు దేవుని స్వీకరించమ్మా

ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు అది కూలిపోతుంది
బండ మీద ఇల్లు కట్టుకో అది స్థిరముగ ఉంటుంది (5)

Isuka Meeda Illu Kattaku Adi Koolipothundi
Banda Meeda Illu Kattuko Adi Sthiramuga Untundi

Isuka Meeda Illu Kattaku Adi Koolipothundi (2)
Vaana Kurisi Varada Vasthe
Gaali Thodai Visiri Kodithe (2)
Maata Vinani Vaani Illu Koolipyenu
Lobadani Vaani Illu Koolipoyenu
Vaani Sogasaina Illu Koolipyenu (2)

Banda Meeda Illu Kattuko Adi Sthiramuga Untundi (2)
Vaana Kurisi Varada Vasthe
Gaali Thodai Visiri Kodithe (2)
Maata Vinina Vaani Illu Neetugundenu
Lobadina Vaani Illu Neetugundenu
Vaani Sogasaina Illu Nilichiyundenu (2)

Joru Vaana Horu Gaali Varada Potu
Aa Inta Mungita Thellaboyegaa (2)
Banda Meeda Illu Katti
Saati Yedani Chaati Cheppi (2)
Banda Aina Yesu Meeda
Nee Brathuku Intini Kattukovayyaa
Banda Aina Yesu Meeda
Nee Brathuku Intini Kattukovammaa
Chaavu Vadda Theerpu Vadda
Kooliponi Kaaliponi (2)
Nithya Jeevam Pondaraavayyaa
Sajeevudaina Yesu Devuni Sweekarinchayyaa
Nithya Jeevam Pondaraavammaa
Sajeevudaina Yesu Devuni Sweekarinchammaa

Isuka Meeda Illu Kattaku Adi Koolipothundi
Banda Meeda Illu Kattuko Adi Sthiramuga Untundi (5)