ఇమ్మానుయేలు రక్తము

Immaanuyelu Rakthamu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఇమ్మానుయేలు రక్తము
ఇంపైన యూటగు
ఓ పాపి! యందు మున్గుము
పాపంబు పోవును

యేసుండు నాకు మారుగా
ఆ సిల్వ జావగా
శ్రీ యేసు రక్త మెప్పుడు
స్రవించు నాకుగా

ఆ యూట మున్గి దొంగయు
హా! శుద్ధు-డాయెను
నేనట్టి పాపి నిప్పుడు
నేనందు మున్గుదు

నీ యొక్క పాప మట్టిదే
నిర్మూల మౌటకు
రక్షించు గొర్రె పిల్ల? నీ
రక్తంబే చాలును

నా నాదు రక్తమందున
నే నమ్మి యుండినన్
నా దేవుని నిండు ప్రేమ
నే నిందు జూచెదన్

నా ఆయుష్కాల మంతటా
నా సంతసం-బిదే
నా క్రీస్తు యొక్క రొమ్మునన్
నా గాన-మిద్దియే

Immaanuyelu Rakthamu
Impaina Yootagu
O Paapi! Yandu Mungumu
Paapambu Povunu

Yesundu Naaku Maarugaa
Aa Silva Jaavagaa
Shree Yesu Raktha Meppudu
Sravinchu, Naakugaa

Aa Yoota Mungi Dongayu
Haa! Shuddhu-daayenu
Nenatti Paapi Nippudu
Nenandu Mungudu

Nee Yokka Paapa Mattide
Nirmoola Mautaku
Rakshinchu Gorre Pilla? Nee
Rakthambe Chaalunu

Naa Naadhu Rakthamanduna
Ne Nammi Yundinan
Naa Devuni Nindu Prema
Ne Nindu Joochedan

Naa Aa-yushkaala Manthata
Naa Santhsam-bide
Naa Kreesthu Yokka Rommunan
Naa Gaana-middiye