హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు

Hallelooya Hallelooya

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు
హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు (2)

రాజుల రాజా ప్రభువుల ప్రభువా
రానైయున్నవాడా (2)

మహిమా మహిమా ఆ యేసుకే
మహిమా మహిమా మన యేసుకే (2) ||హల్లెలూయ||

సూర్యునిలో చంద్రునిలో
తారలలో ఆకాశములో (2) ||మహిమా||

కొండలలో లోయలలో
జీవులలో ఆ జలములలో (2) ||మహిమా||

ఆశ్చర్యకరుడా ఆదిసంభూతుడా
యుగయుగముల నిత్యుడా (2) ||మహిమా||

Hallelujah Hallelujah Sthothramulu
Hallelujah Hallelujah Sthothramulu (2)

Raajula Raajaa Prabhuvula Prabhuvaa
Raanaiyunnavaadaa (2)

Mahimaa Mahimaa Aa Yesuke…
Mahimaa Mahimaa Mana Yesuke (2) ||Hallelujah||

Sooryunilo Chandrunilo
Thaaralalo Aakaashamulo (2) ||Mahimaa||

Kondalalo Loyalalo
Jeevulalo Aa Jalamulalo (2) ||Mahimaa||

Aascharyakarudaa Aadisambhoothudaa
Yugayugamula Nithyudaa (2) ||Mahimaa||