గుణవతి అయిన భార్య

Gunavathi Aina Bhaarya

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

గుణవతి అయిన భార్య
దొరుకుట అరుదురా (2)
ఆమె మంచి ముత్యము కన్న విలువైందిరా
జీవితాంతము…
జీవితాంతము తోడురా
వెన్నెల బాటరా (2)
వెన్నెల బాటరా (4) ||గుణవతి||

అలసినపుడు తల్లిలా
కష్టాలలో చెల్లిలా (2)
సుఖ దుఃఖములలో భార్యగా (2)
భర్త కన్నుల మేడరా ||జీవితాంతము||

మరచిపోనిది మాసిపోనిది
పెండ్లనే బంధము (2)
మరచిపోకుమా జీవితమున (2)
పెండ్లి నాటి ప్రమాణము ||జీవితాంతము||

Gunavathi Aina Bhaarya
Dorukuta Aruduraa (2)
Aame Manchi Muthyamu Kanna Viluvaindiraa
Jeevithaanthamu…
Jeevithaanthamu Thoduraa
Vennela Baataraa (2)
Vennela Baataraa (4) ||Gunavathi||

Alasinapudu Thallilaa
Kashtaalalo Chellilaa (2)
Sukha Dukhamulalo Bhaaryagaa (2)
Bhartha Kannula Medaraa ||Jeevithaanthamu||

Marachiponidi Maasiponidi
Pendlane Bandhamu (2)
Marachipokumaa Jeevithamuna (2)
Pendli Naati Pramaanamu ||Jeevithaanthamu||