ఎంత పెద్ద పోరాటమో

Entha Pedda Poraatamo

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎంత పెద్ద పోరాటమో
అంత పెద్ద విజయమో (2)
పోరాడతాను నిత్యము
విజయమనేది తథ్యము (2)

వాక్యమనే ఖడ్గమును ఎత్తి పట్టి
విశ్వాసమనే డాలుని చేత పట్టి (2)
ముందుకే దూసుకెళ్లెదన్
యెహోవాదే యుద్ధమనుచు (2) ||ఎంత||

ప్రార్థన యుద్ధములో కనిపెట్టి
సాతాను తంత్రములు తొక్కి పెట్టి (2)
ముందుకే దూసుకెళ్లెదన్
యెహోవా నిస్సీ అనుచు (2) ||ఎంత||

యేసు కాడిని భుజమున పెట్టి
వాగ్ధాన తలుపు విసుగక తట్టి (2)
ముందుకే దూసుకెళ్లెదన్
సిలువలో సమాప్తమైనదనుచు (2) ||ఎంత||

Entha Pedda Poraatamo
Antha Pedda Vijayamo (2)
Poraadathaanu Nithyamu
Vijayamanedi Thathyamu (2)

Vaakyamane Khadgamunu Etthi Patti
Vishwaasamane Daaluni Chetha Patti (2)
Munduke Doosukelledan
Yehovaade Yuddhamanuchu (2) ||Entha||

Praarthana Yuddhamulo Kanipetti
Saathaanu Thanthramulu Thokki Petti (2)
Munduke Doosukelledan
Yehovaa Nissi Anuchu (2) ||Entha||

Yesu Kaadini Bhujamuna Petti
Vaagdhaana Thalupu Visugaka Thatti (2)
Munduke Doosukelledan
Siluvalo Samaapthamainadanuchu (2) ||Entha||