ఎంత పాపినైనను

Entha Paapinainanu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎంత పాపినైనను
యేసు చేర్చుకొనును
అంచు నీ సువార్తను
అంత జాటించుడి

హల్లెలూయ హల్లెలూయ
ఎంత పాపినైనను
యేసు చేర్చుకొనున
టంచు బ్రకటించుడి

మెండుగా క్షమాపణన్
పూర్ణ సమాధానము
నెంత పాపి కైన దా
నిచ్చి చేర్చుకొనును ||హల్లెలూయ||

తన దివ్య సిల్వచే
దీసి పాప శాపమున్
నను బవిత్రపర్చెను
నాకు హాయి నిచ్చెను ||హల్లెలూయ||

ఘోర పాపినైనను
నన్ను జేర్చుకొనును
పూర్ణ శుద్ధి నిచ్చును
స్వర్గమందు జేర్చును ||హల్లెలూయ||

Entha Paapinainanu
Yesu Cherchukonunu
Ancu Nee Suvaarthanu
Antha Jaatinchudi

Halleluya Halleluya
Yentha Paapinainanu
Yesu Cherchukonuna
Tanchu Brakatinchudi

Mendugaa Kshamaapanan
Poorna Samaadhaanamu
Nentha Paapi Kaina Daa
Nichchi Cherchukonunu ||Halleluya||

Thana Divya Silvache
Deesi Paapa Shaapamun
Nanu Bavithraparchenu
Naaku Haayi Nichchenu ||Halleluya||

Ghora Paapinainanu
Nannu Jerchukonunu
Poorna Shuddhi Nichchunu
Swargamandu Jerchunu ||Halleluya||