ఎంత కృపామయుడవు యేసయ్యా

Entha Krupaamayudavu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎంత కృపామయుడవు యేసయ్యా
(నీ) ప్రేమ చూపి నన్ను బ్రతికించినావయ్యా (2)
నలిగితివి వేసారితివి (2)
నాకై ప్రాణము నిచ్చితివి (2) ||ఎంత||

బండలాంటిది నాదు మొండి హృదయం
ఎండిపోయిన నాదు పాత జీవితం (2)
మార్చినావు నీ స్వాస్థ్యముగా (2)
ఇచ్చినావు మెత్తనైన కొత్త జీవితము (2) ||ఎంత||

కన్న తల్లి తండ్రి నన్ను మరచిననూ
ఈ లోకము నన్ను విడచిననూ (2)
మరువలేదు నన్ను విడువలేదు (2)
ప్రేమతో పిలచిన నాథుడవు (2) ||ఎంత||

కరువులు కలతలు కలిగిననూ
లోకమంతా ఎదురై నిలచిననూ (2)
వీడను ఎన్నడు నీ సన్నిధి (2)
నీ త్యాగమునే ధ్యానించెదన్ (2) ||ఎంత||

Entha Krupaamayudavu Yesayyaa
(Nee) Prema Choopi Nannu Brathikinchinaavayyaa (2)
Naligithivi Vesaarithivi (2)
Naakai Praanamu Nichchitthivi (2) ||Entha||

Bandalaantidhi Naadhu Mondi Hrudayam
Endipoyina Naadhu Paatha Jeevitham (2)
Maarchinaavu Nee Swaasthyamugaa (2)
Ichchinaavu Metthanaina Kottha Jeevithamu (2) ||Entha||

Kanna Thalli Thandri Nannu Marachinanu
Ee Lokamu Nannu Vidachinanu (2)
Maruvaledhu Nannu Viduvaledhu (2)
Prematho Pilachina Naathudavu (2) ||Entha||

Karuvulu Kalathalu Kaliginanu
Lokamanthaa Edhurai Nilachinanu (2)
Veedanu Ennadu Nee Sannidhi (2)
Nee Thyaagamune Dhyaaninchedhan (2) ||Entha||