ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా

Enduko Devaa Inthati Premaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
ఎన్నిక లేని నరుని మీద (2)
మమతకు ప్రేమకు అర్హత లేని (2)
మంటిపై ఎందుకు ఇంత ప్రేమ ||ఎందుకో||

ఎందుకు పనికిరాని నన్ను
ఎన్నుకొంటివి ఎందుకయ్యా (2)
ఎంచితివి నీ పుత్రికగా నన్
పెంచితివి నీ కృపతో నన్ను ||ఎందుకో||

సర్వ పాపముల పరిహారి
సర్వ జనులకు ఉపకారి (2)
శాపము నొందిన దోషి మీద
శాశ్వత ప్రేమను చూపితివా ||ఎందుకో||

నాశ మార్గములో బ్రతికిన నన్ను
నీతి మార్గముకు పిలిచితివా (2)
నిత్యము నీతో యుండుటకు
పాపిని నన్ను పిలచితివా ||ఎందుకో||

Enduko Devaa Inthati Premaa
Ennika Leni Naruni Meeda (2)
Mamathaku Premaku Arhatha Leni (2)
Mantipai Enduku Intha Prema ||Enduko||

Enduku Panikiraani Nannu
Ennukontivi Endukayyaa (2)
Enchithivi Nee Puthrikagaa Nan
Penchithivi Nee Krupatho Nannu ||Enduko||

Sarva Paapamula Parihaari
Sarva Janulaku Upakaari (2)
Shaapamu Nondina Doshi Meeda
Shaashwatha Premanu Choopithivaa ||Enduko||

Naasha Maargamulo Brathikina Nannu
Neethi Maargamuku Pilichithivaa (2)
Nithyamu Neetho Yundutaku
Paapini Nannu Pilachithivaa ||Enduko||