ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో

Endina Edaari Brathukulo

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో
నిండైన ఆశ నీవేగా
యేసు.. నిండైన ఆశ నీవేగా
తడబడెడు నా పాదములకు
తోడు నీవే గదా
యేసు.. తోడు నీవే సదా ||ఎండిన||

ఎండమావులు చూచి నేను
అలసి వేసారితి (2)
జీవ జలముల ఊట నీవై
సేద దీర్చితివి
నా బలము నీవైతివే
యేసు.. బలము నీవైతివే

నిత్య మహిమకు నిలయుడా నీ
దివ్య కాంతిలోన (2)
నీదు ఆత్మతో నన్ను నింపి
ఫలింప జేసితివే
నా సారధి నీవైతివే
యేసు.. సారధి నీవైతివే

అంధకార లోయలెన్నో
ఎదురు నిలచినను (2)
గాయపడిన నీ హస్తమే నన్ను
గమ్యము చేర్చును
నా శరణు నీవే గదా
యేసు.. శరణు నీవే గదా ||ఎండిన||

Endina Edaari Brathukulo
Nindaina Aasha Neevegaa
Yesu.. Nindaina Aasha Neevegaa
Thadabadedu Naa Paadamulaku
Thodu Neeve Gadaa
Yesu.. Thodu Neeve Sadaa ||Endina||

Endamaavaulu Choochi Nenu
Alasi Vesaarithi (2)
Jeeva Jalamula Oota Neevai
Seda Deerchithive
Naa Balamu Neevaithive
Yesu.. Balamu Neevaithive

Nithya Mahimaku Nilayudaa Nee
Divya Kaanthilona (2)
Needu Aathmatho Nannu Nimpi
Phalimpa Jesithive
Naa Saaradhi Neevaithive
Yesu.. Saaradhi Neevaithive

Andhakaara Loyalenno
Eduru Nilachinanu (2)
Gaayapadina Nee Hasthame Nannu
Gamyamu Cherchunu
Naa Sharanu Neeve Gadaa
Yesu.. Sharanu Neeve Gadaa ||Endina||