జీవించుచున్నావన్న పేరు ఉన్నది

eevinchuchunnaavanna

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

జీవించుచున్నావన్న పేరు ఉన్నది
మృతుడవే నీవు మృతుడవే (2)
ఏ స్థితిలో నుండి పడిపోతివో నీవు
జ్ఞాపకము చేసుకొని మారు మనసు పొంది
ఆ మొదటి క్రియను చేయుము రన్నా (2) ||జీవించు||

సల్లగానైన ఉండు వెచ్చగా నైన ఉండు
నులివెచ్చని స్థితి ఏల సోదరా
సల్లగానైన ఉండు వెచ్చగా నైన ఉండు
నులివెచ్చని స్థితి ఏల సోదరీ
నా నోటి నుండి ఉమ్మి వేయ దలచి ఉన్నాను (2)
యేసు అన్న మాటను మరువబోకుము రన్నా (2) ||జీవించు||

అన్యాయము చేయువాడు అన్యాయము చేయనిమ్ము
పరిశుద్దుడైనవాడు పరిశుద్దునిగుండ నిమ్ము (2)
వాని వాని క్రియలకు జీతమిచ్చెదనన్నాడు (2)
యేసు అన్న మాటను మరువబోకుము రన్నా (2) ||జీవించు||

ఏ ఘడియో ఏ క్షణమో ప్రభు రాకడ తెలియదురా
దొంగ వలె వచ్చెదనని అన్నాడు (2)
గొర్రె పిల్ల రక్తములో తెలుపు చేసుకొనుమా (2)
అంతము వరకు నిలిచి యుండుమా (2) ||జీవించు||

Jeevinchuchunnaavanna Peru Unnadi
Mruthudave Neevu Mruthudave (2)
Ae Sthithilo Nundi Padipothivo Neevu
Gnaapakamu Chesukoni Maaru Manasu Pondi
Aa Modati Kriyanu Cheyumu Rannaa (2) ||Jeevinchu||

Sallagaanaina Undu Vechchagaa Naina Undu
Nulivechchani Sthithi Aela Sodaraa
Sallagaanaina Undu Vechchagaa Naina Undu
Nulivechchani Sthithi Aela Sodaree
Naa Noti Nundi Ummi Veya Dalachi Unnaanu (2)
Yesu Anna Maatanu Maruvabokumu Ranna (2) ||Jeevinchu||

Anyaayamu Cheyuvaadu Anyaayamu Cheyanimmu
Parishudhdhudainavaadu Parishudhdhunigunda Nimmu (2)
Vaani Vaani Kriyalaku Jeethamichchedanannaadu (2)
Yesu Anna Maatanu Maruvabokumu Ranna (2) ||Jeevinchu||

Ae Ghadiyo Ae Kshanamo Prabhu Raakada Theliyaduraa
Donga Vale Vachchedanani Annaadu (2)
Gorre Pilla Rakthamulo Thelupu Chesukonumaa (2)
Anthamu Varaku Nilichi Yundumaa (2) ||Jeevinchu||