దేవునికే మహిమ

Devunike Mahima

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవునికే మహిమ (2)
యుగయుగములు కలుగును గాక (2) ||దేవునికే||

దేనికి దేవుడు శిల్పియు నిర్మాణకుడో (2)
దానికి మనలను వారసుల జేసెను (2)
వందనములు చెల్లింతుము (2) ||దేవునికే||

నిలవరమైనది మనకిల లేదని (2)
వల్లభుడు స్థిరపరచెను పరమందు (2)
చెల్లించి స్తుతులను పూజింతుము (2) ||దేవునికే||

సీయోను పురమగు దేవుని నగరుకు (2)
సొంపుగ తెచ్చెను తన కృప ద్వారానే (2)
స్తోత్ర గీతములను పాడెదము (2) ||దేవునికే||

శుద్ధ సువర్ణముతో అలంకరింపబడిన (2)
ముత్యాల గుమ్మముల పురమందు జేర్చెను (2)
ముదమారగను ప్రణుతింతుము (2) ||దేవునికే||

Devunike Mahima (2)
Yugayugamulaku Kalugunu Gaaka (2) ||Devunike||

Deniki Devudu Shilpiyu Nirmaanakudo (2)
Daaniki Manalanu Vaarasula Jesenu (2)
Vandanamulanu Chellinthumu (2) ||Devunike||

Nilavaramainadi Manakila Ledani (2)
Vallabhudu Sthiraparachenu Paramandu (2)
Chellinchi Sthuthulanu Poojinthumu (2) ||Devunike||

Seeyonu Puramagu Devuni Nagaruku (2)
Sompuga Thechchenu Thana Krupa Dwaaraane (2)
Sthothra Geethamulanu Paadedamu (2) ||Devunike||

Shudhdha Suvarnamutho Alankarimpabadina (2)
Muthyaala Gummamula Puramandu Jerchenu (2)
Mudamaaraganu Pranuthinthumu (2) ||Devunike||