దేవుడు నీకు తెలుసు – నీవు దేవునికి తెలుసా

Devudu Neeku Thelusu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవుడు నీకు తెలుసు – నీవు దేవునికి తెలుసా
నీవు దేవుని నమ్మినా – నిన్ను దేవుడు నమ్మాలి (2)
అవసరాలకు దేవుని నమ్మక
ఆత్మకు తండ్రని నమ్మాలి (2)
నీ ఆత్మకు తండ్రని నమ్మాలి ||దేవుడు||

నాలుగు గోడల మధ్య నీవు నలిగిపోక
నలు దిక్కులకు సువార్తను ప్రకటించు (2)
ప్రభువా ప్రభువని పిలువక – ప్రార్ధనతో విసిగించక
పాపిని రక్షించు పరలోకానికి నడిపించు
నా నిమిత్తము ఎవడు పోవునని అడుగుచున్నాడు దేవుడు
నా అవసరత తీర్చమని అడుగుచున్నాడు క్రైస్తవుడు ||దేవుడు||

నామకార్ధ భక్తి దేవునికే అది విరక్తి
సువార్త భారం కలిగి నీవు బ్రతికితేనే ముక్తి (2)
ప్రజలందరికి ఇదే బైబిల్ సూక్తి (2)
దేవుని చేయి వెతకకుంటే అగ్నితోనే శాస్తి (2)
దేవునికిష్టమైనది తెలుసుకోవాలి ముందు
దేహానికిష్టమైనది అడగకూడదు ముందు ||దేవుడు||

Devudu Neeku Thelusu – Neevu Devuniki Thelusaa
Neevu Devuni Namminaa – Ninnu Devudu Nammaali (2)
Avasaaralaku Devuni Nammaka
Aathmaku Thandrani Nammaali (2)
Nee Aathmaku Thandrani Nammaali ||Devudu||

Naalugu Godala Madhya Neevu Naligipoka
Nalu Dikkulaku Suvaarthanu Prakatinchu (2)
Prabhuvaa Prabhuvani Piluvaka – Praardhanatho Visginchaka
Paapini Rakshinchu Paralokaaniki Nadipinchu
Naa Nimitthamu Evadu Povunani Aduguchunnaadu Devudu
Naa Avasaratha Theerchamani Aduguchunnaadu Kraisthavudu ||Devudu||

Naamakaardha Bhakthi Devunike Adi Virakthi
Suvaartha Bhaaram Kaligi Neevu Brathikithene Mukthi (2)
Prajalandariki Ide Bible Sookthi (2)
Devuni Cheyi Vethakakunte Agnithone Shaasthi (2)
Devunikishtamainadi Thelusukovaali Mundu
Dehaanikishtamainadi Adagakoodadu Mundu ||Devudu||