దేవర నీ దీవెనలు

Devara Nee Deevenalu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవర నీ దీవెనలు
ధారాళముగను వీరలపై
బాగుగ వేగమే దిగనిమ్ము
పావన యేసుని ద్వారగను (2)

దంపతులు దండిగ నీ
ధాత్రిలో వెలయుచు సంపదలన్
సొంపుగ నింపుగ పెంపగుచు
సహింపున వీరు సుఖించుటకై ||దేవర నీ||

ఈ కవను నీ కరుణన్
ఆకరు వరకును లోకములో
శోకము లేకయే ఏకముగా
బ్రాకటముగను జేకొనుము ||దేవర నీ||

ఇప్పగిది నెప్పుడును
గొప్పగు ప్రేమతో నొప్పుచు దా
మొప్పిన చొప్పున దప్పకను
మెప్పుగ బ్రతుకగ బంపు కృపన్ ||దేవర నీ||

తాపములు పాపములు
మోపుగ వీరిపై రాకుండగా
గాపుగ బ్రాపుగ దాపునుండి
యాపదలన్నియు బాపుచును ||దేవర నీ||

సాధులుగన్ జేయుటకై
శోధనలచే నీవు శోధింపగా
కదలక వదలక ముదమున నీ
పాదము దాపున బాదుకొనన్ ||దేవర నీ||

మెండుగ భూమండలపు
గండములలో వీరుండగను
తండ్రిగ దండిగ నండనుండి
వెండియు వానిని ఖండించావే ||దేవర నీ||

యిద్దరు వీరిద్దరును
శుద్ధులై నిన్ను సేవించుటకై
శ్రద్ధతో బుద్ధిగ సిధ్ధపడన్
దిద్దుము నీ ప్రియ బిడ్డలుగాన్ ||దేవర నీ||

వాసిగ నీ దాసులము
చేసిన ఈ మొఱ్ఱల్ దీసికొని
మా సకలేశ్వర నీ సుతుడ
యేసుని పేరిట బ్రోవుమామేన్ ||దేవర నీ||

Devara Nee Deevenalu
Dhaaraalamuganu Veeralapai
Baaguga Vegame Diganimmu
Paavana Yesuni Dvaaraganu (2)

Dampathulu Dandiga Nee
Dhaathrilo Velayuchu Sampadalan
Sompuga Nimpuga Pempaguchu
Sahimpuna Veeru Sukhinchutakai ||Devara Nee||

Ee Kavanu Nee Karunan
Aakaru Varakunu Lokamulo
Shokamu Lekaye Ekamugaa
Braakatamuganu Jekonumu ||Devara Nee||

Ippagidi Neppudunu
Goppagu Prematho Noppuchu Daa
Moppina Choppuna Dappakanu
Meppuga Brathukaga Bampu Krupan ||Devara Nee||

Thaapamulu Paapamulu
Mopuga Veeripai Raakundagaa
Gaapuga Braapuga Daapunundi
Yaapadalanniyu Baapuchunu ||Devara Nee||

Saadhulugan Jeyutakai
Shodhanalache Neevu Shodhinpagaa
Kadalaka Vadalaka Mudamuna Nee
Paadamu Daapuna Baadukonan ||Devara Nee||

Menduga Bhoomandalapu
Gandamulalo Veerundaganu
Thandriga Dandiga Nandanundi
Vendiyu Vaanini Khandinchave ||Devara Nee||

Iddara Veeriddarunu
Shudhdhulai Ninnu Sevinchutakai
Shradhdhatho Budhdhiga Sidhdhapadan
Didhdhumu Nee Priya Biddalugaan ||Devara Nee||

Vaasiga Nee Daasulamu
Chesina Ee Moral Deesikoni
Maa Sakaleshwara Nee Suthuda
Yesuni Perita Brovumaamen ||Devara Nee||