దేవాది దేవుడు మహోపకారుడు

Devaadhi Devudu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవాది దేవుడు మహోపకారుడు
మహాత్యము గల మహారాజు (2)
ప్రభువుల ప్రభువు – రాజుల రాజు
ఆయన కృప నిరంతరముండును ||దేవాది||

సునాద వత్సరము ఉత్సాహ సునాదము
నూతన సహస్రాబ్ది నూతన శతాబ్దము (2)
ఉత్తమ దేవుని దానములు (2) ||దేవాది||

యుగములకు దేవుడవు ఉన్నవాడవనువాడవు
జగమంతా ఏలుచున్న జీవాధిపతి నీవే (2)
నీదు క్రియలు ఘనమైనవి (2) ||దేవాది||

అద్వితీయ దేవుడవు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు
మహిమా మహాత్యములు సర్వాధిపత్యమును (2)
సదా నీకే కలుగును గాక (2) ||దేవాది||

Devaadhi Devudu Mahopakaarudu
Mahaathyamu Gala Maharaaju (2)
Prabhuvula Prabhuvu – Raajula Raaju
Aayana Krupa Nirantharamundunu ||Devaadhi||

Sunaadha Vathsaramu Uthsaaha Sunaadhamu
Noothana Sahsraabdhi Noothana Shathaabdhamu (2)
Utthama Devuni Dhaanamulu (2) ||Devaadhi||

Yugamulaku Devudavu Unnavaadavanuvaadavu
Jagamanthaa Eluchunna Jeevaadhipathi Neeve (2)
Needhu Kriyalu Ghanamainavi (2) ||Devaadhi||

Adhvitheeya Devudavu Prabhuvaina Yesu Kreesthu
Mahimaa Mahathyamulu Sarvaadhipathyamunu (2)
Sadhaa Neeke Kalugunu Gaaka (2) ||Devaadhi||