దేవా నా దేవా – నీవే నా కాపరి

Devaa Naa Devaa – Neeve Naa Kaapari

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవా నా దేవా – నీవే నా కాపరి
నీ ప్రేమ నీ క్షమా – ఎంతో గొప్పది (2)
ఆరాధింతును హృదయాంతరంగములో
స్తుతించెదను నీ పాద సన్నిధిలో (2)
నీవే కదా దేవుడవు – (2)
దేవా యేసు దేవా (4) ||దేవా||

పాపము నుండి విడిపించినావు
పరిశుద్ధుని చేసి ప్రేమించినావు (2)
నీవే కదా దేవుడవు – (2)
దేవా యేసు దేవా (4) ||దేవా||

పరిశుద్ధాత్మను నాలో నింపావు
మట్టి దేహమును మహిమతో నింపావు (2)
నీవే కదా దేవుడవు – (2)
దేవా యేసు దేవా (4) ||దేవా||

Devaa Naa Devaa – Neeve Naa Kaapari
Nee Prema Nee Kshama – Entho Goppadi (2)
Aaraadhinthunu Hrudayaantharangamulo
Sthuthinchedanu Nee Paada Sannidhilo (2)
Neeve Kadaa Devudavu – (2)
Devaa Yesu Devaa (4) ||Devaa||

Paapamu Nundi Vidipinchinaavu
Parishuddhuni Chesi Preminchinaavu (2)
Neeve Kadaa Devudavu – (2)
Devaa Yesu Devaa (4) ||Devaa||

Parishuddhaathmanu Naalo Nimpaavu
Matti Dehamunu Mahimatho Nimpaavu (2)
Neeve Kadaa Devudavu – (2)
Devaa Yesu Devaa (4) ||Devaa||