దేవా ఈ జీవితం నీకంకితం

Devaa Ee Jeevitham

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవా ఈ జీవితం నీకంకితం (2)
ఎన్ని కష్టాలైనా… ఎన్ని నష్టాలైనా…
నీతోనే నా జీవితం
వ్యాధి బాధలైనా… శోక సంద్రమైనా…
నీతోనే నా జీవితం (2) ||దేవా||

నీ ప్రేమను చూపించి – నీ కౌగిటిలో చేర్చి
నీ మార్గమునే నాకు చూపినావు (2)
నీతోనే నడచి – నీలోనే జీవించి
నీతోనే సాగెదను (2) ||ఎన్ని||

Devaa Ee Jeevitham Neekankitham (2)
Enni Kashtaalainaa… Enni Nashtaalainaa…
Neethone Naa Jeevitham
Vyaadhi Baadhalainaa… Shoka Sandramainaa…
Neethone Naa Jeevitham (2) ||Devaa||

Nee Premanu Choopinchi – Nee Kougitilo Cherchi
Nee Maargamune Naaku Choopinaavu (2)
Neethone Nadachi – Neelone Jeevinchi
Neethone Saagedhanu (2) ||Enni||