క్రిస్మస్ శుభదినం

Christmas Shubha Dinam

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

క్రిస్మస్ శుభదినం
మహోన్నతమైన దినము
ప్రకాశమైన దినము
నా యేసు జన్మ దినము (2)
క్రిస్మస్ శుభదినం

హ్యాప్పీ క్రిస్మస్ – మెర్రి క్రిస్మస్ (2)
విష్ యు హ్యాప్పీ క్రిస్మస్
వీ విష్ యు మెర్రి క్రిస్మస్ (2)

దావీదు వేరు చిగురు
వికసించె నేడు భూమిపై (2)
అద్వితీయ కుమారునిగా
లోక రక్షకుడు ఉదయించెను (2) ||హ్యాప్పీ||

కన్నుల పండుగగా మారెను
నా యేసు జన్మదినం (2)
కన్య మరియకు జన్మించెను
కలతలు తీర్చే శ్రీ యేసుడు (2) ||హ్యాప్పీ||

ఆనందముతో ఆహ్వానించండి
క్రీస్తుని మీ హృదయములోకి (2)
ఆ తారగా మీరుండి
నశించు వారిని రక్షించాలి (2) ||హ్యాప్పీ||

Christmas Shubha Dinam
Mahonnathamaina Dinamu
Prakaashamaina Dinamu
Naa Yesu Janma Dinamu (2)
Christmas Shubha Dinam

Happy Christmas – Merry Christmas (2)
Wish you Happy Christmas
We wish you Merry Christmas (2) ||Christmas||

Daaveedu Veru Chiguru
Vikasinche Nedu Bhoomipai (2)
Advitheeya Kumaarunigaa
Loka Rakshakudu Udayinchenu (2) ||Happy||

Kannula Pandugagaa Maarenu
Naa Yesu Janmadinam (2)
Kanya Mariyaku Janminchenu
Kalathalu Theerche Shree Yesudu (2) ||Happy||

Aanandamutho Aahwaaninchudi
Kreesthuni Mee Hrudayamuloki (2)
Aa Thaaragaa Meerundi
Nashinchu Vaarini Rakshinchaali (2) ||Happy||