చూడరే సిలువను వ్రే-లాడు యేసయ్యను

Choodare Siluvanu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చూడరే సిలువను వ్రే-లాడు యేసయ్యను
పాడు లోకంబునకై – గోడు జెందె గదా ||చూడరే||

నా చేతులు చేసినట్టు – దోషంబులే గదా
నా రాజు చేతులలో ఘోరంపు జీలలు ||చూడరే||

దురితంపు దలఁపులే – పరమ గురిని శిరముపై
నెనరు లేక మొత్తెనయ్యొ – ముండ్ల కిరీటమై ||చూడరే||

పరుగెత్తి పాదములు – చేసిన పాపంబులు
పరమ రక్షకుని – పాదములలో మేకులు ||చూడరే||

పాపేఛ్చ తోడ గూడు – నాడు చెడ్డ పడకలే
పరమ గురుని ప్రక్కలోని – బల్లెంపు పోటులు ||చూడరే||

Choodare Siluvanu Vre-laadu Yesayyanu
Paadu Lokambunakai – Godu Jende Gadaa ||Choodare||

Naa Chethulu Chesinatti – Doshambule Gadaa
Naa Raaju Chethulalo Ghorampu Jeelalu ||Choodare||

Durithampu Dalapule – Parama Gurini Shiramupai
Nenaru Leka Motthenayyo – Mundla Kireetamai ||Choodare||

Parugetthi Paadamulu – Chesina Paapambulu
Parama Rakshakuni – Paadamulalo Mekulu ||Choodare||

Paapechcha Thoda Goodu – Naadu Chedda Padakale
Parama Guruni Prakkaloni – Ballempu Potulu ||Choodare||