చిత్ర చిత్రాల వాడే మన యేసయ్య

Chithra Chithraala Vaade

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చిత్ర చిత్రాల వాడే మన యేసయ్య
చాలా చిత్రాల వాడే మన యేసయ్య (2)
దయగల వాడమ్మో
ఈ జగమున లేనే లేడమ్మో (2) ||చిత్ర||

రాయి రప్పకు మొక్కవద్దు
చెట్టు పుట్టను కొలవవద్దు (2)
దయగల వాడమ్మో
ఈ జగమున లేనే లేడమ్మో (2) ||చిత్ర||

లోకమునకు వచ్చినాడు
పాపుల రక్షించుటకు (2)
పరిశుద్దుడొచ్చినాడు
ఆ పరమున చేర్చుతాడు (2) ||చిత్ర||

కోళ్ళు గొర్లు కోరడట
కొబ్బరికాయలు కోరడట (2)
దయగల వాడమ్మో
ఈ జగమున లేనే లేడమ్మో (2) ||చిత్ర||

Chithra Chithraala Vaade Mana Yesayya
Chaalaa Chithraala Vaade Mana Yesayya (2)
Dayagala Vaadammo
Ee Jagamuna Lene Ledammo (2) ||Chithra||

Raayi Rappaku Mokkavaddu
Chettu Puttanu Kolavaddu (2)
Dayagala Vaadammo
Ee Jagamuna Lene Ledammo (2) ||Chithra||

Lokamunaku Vachchinaadu
Paapula Rakshinchinaadu (2)
Parishudhdhudochchinaadu
Aa Paramuna Cherchuthaadu (2) ||Chithra||

Kollu Gorlu Koradata
Kobbarikaayalu Koradata (2)
Dayagala Vaadammo
Ee Jagamuna Lene Ledammo (2) ||Chithra||