చింతెందుకు మీకు దిగులెందుకు

Chinthenduku Neeku Digulenduku

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చింతెందుకు మీకు దిగులెందుకు
మన ప్రియులు లేరని బాధెందుకు (2)
కష్టాలు లేని కన్నీళ్లు లేని
పరదైసులోన తానుండగా (2) ||చింతెందుకు||

శాశ్వతము కాదు ఈ లోకము
మన గమ్యస్థానము పరలోకము (2)
ఎన్నాళ్ళు బ్రతికినా మన ప్రభువు పిలుపుకు
తప్పక ఈ భువిని వీడాలిగా (2) ||చింతెందుకు||

ఒకరోజు మన ప్రియుని చూస్తామనే
నిరీక్షణ ప్రభువు మనకొసగెగా (2)
ఆ రోజు వరకు పరదైసులోన
అబ్రహాము చెంతన తానుండగా (2) ||చింతెందుకు||

Chinthenduku Meeku Digulenduku
Mana Priyulu Lerani Baadhenduku (2)
Kashtaalu Leni Kanneellu Leni
ParadaisulonaThaanundagaa (2) ||Chinthenduku||

Shaashwathamu Kaadu Ee Lokamu
Mana Gamyasthaanamu Paralokamu (2)
Ennaallu Brathikinaa Mana Prabhuvu Pilupuku
Thappaka Ee Bhuvini Veedaaligaa (2) ||Chinthenduku||

Okaroju Mana Priyuni Choosthaamane
Nireekshana Prabhuvu Manakosagegaa (2)
Aa Roju Varaku Paradaisulona
Abrahaamu Chenthana Thaanundagaa (2) ||Chinthenduku||