చింత లేదిక యేసు పుట్టెను

Chintha Ledika

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చింత లేదిక యేసు పుట్టెను
వింతగను బెత్లేహమందున
చెంత జేరను రండి సర్వ జనాంగమా
సంతసమొందుమా (2)

దూత తెల్పెను గొల్లలకు
శుభవార్త నా దివసంబు వింతగా
ఖ్యాతి మీరగ వారు యేసును గాంచిరి
స్తుతులొనరించిరి ||చింత లేదిక||

చుక్క గనుగొని జ్ఞానులేంతో
మక్కువతో నా ప్రభుని కనుగొన
చక్కగా బేత్లేహ పురమున జొచ్చిరి
కానుకలిచ్చిరి ||చింత లేదిక||

కన్య గర్భమునందు పుట్టెను
కరుణగల రక్షకుడు క్రీస్తుడు
ధన్యులగుటకు రండి వేగమే దీనులై
సర్వ మాన్యులై ||చింత లేదిక||

పాపమెల్లను పరిహరింపను
పరమ రక్షకుడవతరించెను
దాపు జేరిన వారికిడు గుడు భాగ్యము
మోక్ష భాగ్యము ||చింత లేదిక||

Chintha Ledika Yesu Puttenu
Vinthaganu Bethlehamanduna
Chentha Jeranu Randi Sarva Janaangamaa
Santhasamondumaa (2)

Dootha Thelpenu Gollalaku
Shubhavaartha Naa Divasambu Vinthagaa
Khyaathi Meeraga Vaaru Yesunu Gaanchiri
Sthuthulonarinchiri ||Chintha Ledika||

Chukka Ganugoni Gnaanulentho
Makkuvatho Naa Prabhuni Kanugona
Chakkagaa Bethlehe Puramuna Jochchiri
Kaanukalichchiri ||Chintha Ledika||

Kanya Garbhamunandu Puttenu
Karunagala Rakshakudu Kreesthudu
Dhanyulagutaku Randi Vegame Deenulai
Sarva Maanyulai ||Chintha Ledika||

Paapamellanu Pariharimpanu
Parama Rakshakudavatharinchenu
Daapu Jerina Vaarikidu Gudu Bhaagyamu
Moksha Bhaagyamu ||Chintha Ledika||