చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను యేసయ్యా

Chinna Gorrepillanu Nenu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను యేసయ్యా
మెల్లమెల్లగా నడుపు యేసయ్యా (2)

యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)

శాంతి జలములందు పచ్చ గడ్డిలో
కాంతి బాటలో నడుపు యేసయ్యా (2) ||యేసయ్యా||

ఒక్కటే ఆశ కలదు యేసయ్యా
చక్కనైన నీ ఇల్లు చేరేద (2) ||యేసయ్యా||

శత్రువైన సాతాను ఎదుటను
విందు చేసినావు నాకు యేసయ్యా (2) ||యేసయ్యా||

అంధకార లోయలో అండగా
ఉండుగాక నీ సిలువ యేసయ్యా (2) ||యేసయ్యా||

Chinna Gorrepillanu Nenu Yesayyaa
Mellamellagaa Nadupu Yesayyaa (2)

Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa
Hallelooyaa Hallelooyaa Hallelooyaa (2)

Shaanthi Jalamulandu Pachcha Gaddilo
Kaanthi Baatalo Nadupu Yesayyaa (2) ||Yesayyaa||

Okkate Aasha Kaladu Yesayyaa
Chakkanaina Nee Illu Chereda (2) ||Yesayyaa||

Shathruvaina Saathaanu Edutanu
Vindu Chesinaavu Naaku Yesayyaa (2) ||Yesayyaa||

Andhakaara Loyalo Andagaa
Undugaaka Nee Siluva Yesayyaa (2) ||Yesayyaa||