ప్రేమా … ప్రేమా…

Cheekatine Tholaginchinadi

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ప్రేమా … ప్రేమా…
యేసూ… నీ ప్రేమా (2)

చీకటినే తొలగించినది
లోకమునే వెలిగించినది
మరణము గెలిచి మార్గము తెరచినది
పాపిని నను ప్రేమించినది
వెదకి నను రక్షించినది
నీతిమంతునిగా ఇల మార్చినది

యేసయ్యా యేసయ్యా నీ ప్రేమే చాలయ్యా
ప్రేమించే నీ మనసే నా అతిశయమయ్యా
యేసయ్యా యేసయ్యా నీ కృపయే మేలయ్యా
కృపతోనే రక్షించి కాపాడితివయ్యా

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
ఆరాధన నీకే
ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
ఈ స్తోత్రార్పణ నీకే

యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా
యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా (2) ||చీకటినే||

దేవా… నా దేవా…
దేవా… నా ప్రభువా (2)

నీ కొరకే నే బ్రతికెదను
నీ ప్రేమను కనుపరచెదను
నీ సాక్షిగ ఇల జీవించెదనయ్యా
నీ సువార్తను చాటెదను
నిన్నే నే కీర్తించెదను
నీ సేవలో నే కొనసాగెదనయ్యా

యేసయ్యా యేసయ్యా నా గురి నీవయ్యా
నిను చూసే క్షణమునకై వేచియున్నానయ్యా
యేసయ్యా యేసయ్యా నా రాజువు నీవయ్యా
నీ రాజ్యములో చేరుటకు కనిపెట్టుకుంటానయ్యా

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
ఆరాధన నీకే
ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
ఈ స్తోత్రార్పణ నీకే

యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా
యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా (2) ||నీ కొరకే||

Premaa…Premaa…
Yesu… Nee Premaa (2)

Cheekatine Tholaginchinadi
Lokamune Veliginchinadi
Maranamu Gelichi Maargamu Therachinadi
Paapini Nnau Preminchinadi
Vedaki Nanu Rakshinchinadi
Neethimanthunigaa Ila Maarchinadi

Yesayyaa Yesayyaa Nee Preme Chaalayyaa
Preminche Nee Manase Naa Athishayamayyaa
Yesayyaa Yesayyaa Nee Krupaye Melayyaa
Krupathone Rakshinchi Kaapaadithivayyaa

Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
Aaraadhana Neeke
Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
Ee Sthothraarpana Neeke

Yesayyaa Yesayyaa Naa Yesayyaa
Yesayyaa Yesayyaa Naa Yesayyaa (2) ||Cheekatine||

Devaa… Naa Devaa…
Devaa… Naa Prabhuvaa (2)

Nee Korake Ne Brathikedanu
Nee Premanu Kanuparachedanu
Nee Saakshiga Ila Jeevinchedanayyaa
Nee Suvaarthanu Chaatedanu
Ninne Ne Keerthinchedanu
Nee Sevalo Ne Konasaagedanayyaa

Yesayyaa Yesayyaa Naa Guri Neevayyaa
Ninu Choose Kshanamunakai Vechiyunnaanayyaa
Yesayyaa Yesayyaa Naa Raajuvu Neevayyaa
Nee Raajyamulo Cherutaku Kanipettukuntaanayyaa

Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
Aaraadhana Neeke
Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
Ee Sthothraarpana Neeke

Yesayyaa Yesayyaa Naa Yesayyaa
Yesayyaa Yesayyaa Naa Yesayyaa (2) ||Nee Korake||