చాహే తుమ్ కో దిల్ సే

Chaahe Thum Ko

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చాహే తుమ్ కో దిల్ సే
గాయే యే గీత్ మిల్ కే
తేరే నామ్, యేషు నామ్ కి జై (2)
జిస్ నామ్ మె హై జిందగీ
వో నామ్ హై యేషు మసీహ్
జిస్ నామ్ మె హై బందగీ
వో నామ్ హై యేషు మసీహ్

యేషు నామ్ యేషు నామ్
యేషు నామ్ యేషు నామ్
యేషు నామ్ యేషు నామ్ కి జై (2)

యేషు నామ్ మే మిల్తీ హై క్షమా
యేషు నామ్ మే మిల్తీ హై షిఫా
యేషు నామ్ మే మిల్తీ హై క్రిపా
యేషు నామ్ మే కరుణా దువా
యేషు నామ్ యేషు నామ్ – (2) ||యేషు నామ్||

Chaahe Thum Ko Dil Se
Gaaye Ye Geeth Mil Ke
There Naam, Yeshu Naam Ki Jai (2)
Jis Naam Mein Hai Zindagi
Wo Naam Hai Yeshu Masih
Jis Naam Mein Hai Bandagi
Wo Naam Hai Yeshu Masih

Yeshu Naam Yeshu Naam
Yeshu Naam Yeshu Naam
Yeshu Naam Yeshu Naam Ki Jai (2)

Yeshu Naam Me Milthi Hai Kshamaa
Yeshu Naam Me Milthi Hai Shifaa
Yeshu Naam Me Milthi Hai Kripaa
Yeshu Naam Me Karunaa Duaa
Yeshu Naam Yeshu Naam – (2) ||Yeshu Naam||