భయము చెందకు భక్తుడా

Bhayamu Chendaku

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

భయము చెందకు భక్తుడా
ఈ మాయ లోక ఛాయలు చూచినప్పుడు (2)
భయము చెందకు నీవు
దిగులు చెందకు నీవు (2)
జీవమిచ్చిన యెహొవున్నాడు
ఓ భక్తుడా.. ప్రాణం పెట్టిన యేసయ్యున్నాడు ||భయము||

బబులోను దేశమందున
ఆ భక్తులు ముగ్గురు.. బొమ్మకు మ్రొక్కనందునా (2)
పట్టి బంధించి రాజు అగ్నిలో పడవేస్తే (2)
నాల్గవ వాడు ఉండలేదా
ఓ భక్తుడా.. నాల్గవ వాడు ఉండలేదా ||భయము||

చెరసాలలో వేసినా
తన దేహమంతా.. గాయాలతో నిండినా (2)
పాడి కీర్తించి పౌలు సీలలు కొనియాడ (2)
భూకంపం కలుగ లేదా
ఆ భక్తులు ముగ్గురు.. చెరనుండి విడుదల కాలేదా ||భయము||

ఆస్తి అంతా పోయినా
తన దేహమంతా.. కురుపులతో నిండినా (2)
అన్నీ ఇచ్చిన తండ్రి అన్నీ తీసుకుపోయె (2)
అని యోబు పలుక లేదా
ఓ భక్తుడా.. అని యోబు పలుక లేదా ||భయము||

Bhayamu Chendaku Bhakthudaa
Ee Maaya Loka Chaayalu Choochinappudu (2)
Bhayamu Chendaku Neevu
Digulu Chendaku Neevu (2)
Jeevamichchina Yehovunnaadu
O Bhakthudaa.. Praanam Pettina Yesayyunnaadu ||Bhayamu||

Babulonu Deshamanduna
Aa Bhakthulu Mugguru.. Bommanku Mrokkanandunaa (2)
Patti Bandhinchi Raaju Agnilo Padavesthe (2)
Naalgava Vaadu Undaledaa
O Bhakthudaa.. Naalgava Vaadu Undaledaa ||Bhayamu||

Cherasaalalo Vesinaa
Thana Dehamanthaa.. Gaayaalatho Nindinaa (2)
Paadi Keerthinchi Poulu Seelalu Koniyaada (2)
Bhookampam Kaluga Ledaa
Aa Bhakthulu Mugguru.. Cheranundi Vidudala Kaaledaa ||Bhayamu||

Aasthi Anthaa Poyinaa
Thana Dehamanthaa.. Kurupulatho Nindinaa (2)
Anni Ichchina Thandri Anni Theesuku Poye (2)
Ani Yobu Paluka Ledaa
O Bhakthudaa.. Ani Yobu Paluka Ledaa ||Bhayamu||