బెత్లెహేములో సందడి

Bethlehemulo Sandadi

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

బెత్లెహేములో సందడి
పశుల పాకలో సందడి
శ్రీ యేసు పుట్టాడని
మహారాజు పుట్టాడని (2) ||బెత్లెహేములో||

ఆకాశములో సందడి
చుక్కలలో సందడి (2)
వెలుగులతో సందడి
మిల మిల మెరిసే సందడి (2) ||బెత్లెహేములో||

దూతల పాటలతో సందడి
సమాధాన వార్తతో సందడి (2)
గొల్లల పరుగులతో సందడి
క్రిస్మస్ పాటలతో సందడి (2) ||బెత్లెహేములో||

దావీదు పురములో సందడి
రక్షకుని వార్తతో సందడి (2)
జ్ఞానుల రాకతో సందడి
లోకమంతా సందడి (2) ||బెత్లెహేములో||

Bethlehemulo Sandadi
Pashula Paakalo Sandadi
Shree Yesu Puttaadani
Maharaaju Puttaadani (2) ||Bethlehemulo||

Aakaashamulo Sandadi
Chukkalalo Sandadi (2)
Velugulatho Sandadi
Mila Mila Merise Sandadi (2) ||Bethlehemulo||

Doothala Paatalatho Sandadi
Samaadhaana Vaarthatho Sandadi (2)
Gollala Parugulatho Sandadi
Christmas Paatalatho Sandadi (2) ||Bethlehemulo||

Daaveedu Puramulo Sandadi
Rakshakuni Vaarthatho Sandadi (2)
Gnaanula Raakatho Sandadi
Lokamanthaa Sandadi (2) ||Bethlehemulo||