ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన

Aradhana Sthuthi Aaradhana

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన - 4
నీవంటి వారు ఒక్కరును లేరు - నీవే అతి శ్రేష్టుడా
దూత గణములు నిత్యము కొలిచే - నీవే పరిశుద్దుడా
నిన్నా నేడు మారని

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన - 4

అబ్రహాము ఇస్సాకును బలి ఇచ్చినారాధన
రాళ్ళతో చంపబడిన స్తెఫను వలె ఆరాధన - 2

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన - 4

పదివేలలోన అతి సుందరుడా - నీకే ఆరాధన
ఇహ పరములోన ఆకాంక్షనీయుడా - నీకు సాటెవ్వరు
నిన్నా నేడు మారని

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన - 4

దానియేలు సింహపు బోనులో చేసిన ఆరాధన
వీధులలో నాట్యమాడిన దావీదు ఆరాధన - 2

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన - 4

నీవంటి వారు ఒక్కరును లేరు - నీవే అతి శ్రేష్టుడా
దూత గణములు నిత్యము కొలిచే - నీవే పరిశుద్దుడా
నిన్నా నేడు మారని

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన - 4

Aaradhana Stuti Aaradhana - 4

Neevanti Varu Okarunuleru
Neeve Athishreshtuda
Dhuthaganamulu Nithyamu Koliche
Neeve Parishudhuda
Ninna Nedu Maarani

Aaradhana stuti Aaradhana - 4

Abrahamu Issakunu
Bali Ichina Aaradhana
Raallatho Champabadina
Stephanuvale Aaradhana - 2

Aaradhana stuti Aaradhana - 4

Padhivellalona Ati Sundaruda
Neeke Aaradhana
Ihaparamulona Aakanashaneeyuda
Neekku Saatevvaru
Ninna Nedu Maarani

Aaradhana stuti Aaradhana - 4

Daaniyelu Simhapubonulo
Chesina Aaradhana
Veedhulalo Naatyamaadina
Daaveedu Aaradhana - 2

Aaradhana stuti Aaradhana - 4


Neevanti Varu Okarunuleru
Neeve Athishreshtuda
Dhuthaganamulu Nithyamu Koliche
Neeve Parishudhuda
Ninna Nedu Maarani

Aaradhana stuti Aaradhana - 4