ఏడానుంటివిరా – ఓరన్న

Aedaa Nuntiviraa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఏడానుంటివిరా – ఓరన్న
వేగి ఉరికి రారా – ఓరన్న (2)
యాదికొచ్చెరా యాదన్న
యేసు సిత్ర కథ వినరన్న (2)
ఏలియాలో ఏలియాలో ఏలియాలో
యేసే నా రక్షకుడు ఏలియాలో
హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయా
యేసే నా రక్షకుడు హల్లెలూయా (2)

యూదా దేశమందు – ఓరన్న
బెత్లెహేమునందు – ఓరన్న
పశువుల శాలయందు – ఓరన్న
ప్రభు యేసు జన్మించె – ఓరన్న
చుక్కల రెక్కలు ఎగుర వేయుచు
చల్లని దూతలు పాట పాడిరి (2)
చల్ల చల్లని చలిలోన – ఓరన్న
గొల్ల గొల్లలు మ్రొక్కిరి – ఓరన్న (2) ||ఏలియాలో||

పెద్ద పెద్దని వాడై – యేసన్న
ఇంత ఇంతింత ఎదిగె – యేసన్న
వింత వింతలు చేసె – యేసన్న
ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు
ఐదు వేల మందికి పంచెను (2)
తుఫాను నణిచెను – యేసన్న
సంద్రాన నడిచెను – యేసన్న (2) ||ఏలియాలో||

ఏ పాపమెరుగని – ఓరన్న
యేసయ్య తండ్రిని – ఓరన్న
సిలువ వేయమని – ఓరన్న
కేకలు వేసిరి – ఓరన్న
సిలువ మోసెను శ్రమల నోర్చెను
మూడవ నాడు తిరిగి లేచెను (2)
పరలోకమెళ్లాడు – యేసన్న
త్వరలోనే వస్తాడు – యేసన్న (2) ||ఏలియాలో||

Aedaa Nuntiviraa – Oranna
Vegi Uriki Raaraa – Oranna (2)
Yaadikochcheraa Yaadanna
Yesu Sithra Katha Vinaranna (2)
Eliyaalo Eliyaalo Eliyaalo
Yese Naa Rakshakudu Eliyaalo
Hallelooya Hallelooya Hallelooyaa
Yese Naa Rakshakudu Hallelooyaa (2)

Yoodaa Deshamandu – Oranna
Bethlehemunandu – Oranna
Pashuvula Shaalayandu – Oranna
Prabhu Yesu Janminche – Oranna
Chukkaala Rekkalu Egura Veyuchu
Challaani Doothalu Paata Paadiri (2)
Challa Challani Chalilona – Oranna
Golla Gollalu Mrokkiri – Oranna (2) ||Eliyaalo||

Pedda Peddani Vaadai – Yesanna
Intha Inthintha Edige – Yesanna
Vintha Vinthalu Chese – Yesanna
Aidu Rottelu Rendu Chepalu
Aidu Vela Mandiki Panchenu (2)
Thuphaanu Nanichenu – Yesanna
Sandraana Nadichenu – Yesanna (2) ||Eliyaalo||

Ae Paapamerugani – Oranna
Yesayya Thandrini – Oranna
Siluva Veyamani – Oranna
Kekalu Vesiri – Oranna
Siluva Mosenu Shramala Norchenu
Moodava Naadu Thirigi Lechenu (2)
Paralokamellaadu – Yesanna
Thvaralone Vasthaadu – Yesanna (2) ||Eliyaalo||