ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు యేసయ్యా

Ae Reethi Nee Runam

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు యేసయ్యా (2)
ఏ దిక్కు లేని నన్ను ప్రేమించినావయ్యా
ఎంతో కృపను చూపి దీవించినావయ్యా ||ఏ రీతి||

పాపాల సంద్రమందున పయనించు వేళలో (2)
పాశాన మనసు మార్చి పరిశుద్ధుని చేసావయ్యా ||ఏ రీతి||

నా పాప శిక్ష సిలువపై భరియించినావయ్యా (2)
నా దోషములను గ్రహియించి క్షమియించినావయ్యా ||ఏ రీతి||

Ae Reethi Nee Runam Theeerchukondu Yesayyaa (2)
Ae Dikku Leni Nannu Preminchinaavayyaa
Entho Krupanu Choopi Deevinchinaavayyaa ||Ae Reethi||

Paapaala Sandramanduna Payaninchu Velalo (2)
Paashaana Manasu Maarchi Parishuddhuni Chesaavayyaa ||Ae Reethi||

Naa Paapa Shiksha Siluvapai Bhariyinchinaavayyaa (2)
Naa Doshamulanu Grahiyinchi Kshamiyinchinaavayyaan ||Ae Reethi||