అదిగదిగో అల్లదిగో

Adhigadhigo Alladhigo

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

అదిగదిగో అల్లదిగో
కల్వరి మెట్టకు దారదిగో
ఆ ప్రభువును వేసిన సిలువదిగో ||అదిగదిగో||

గెత్సేమను ఒక తోటదిగో
ఆ తోటలో ప్రార్ధన స్థలమదిగో (2)
అచటనే యుండి ప్రార్ధించుడని (2)
పలికిన క్రీస్తు మాటదిగో (2) ||అదిగదిగో||

శిష్యులలో ఇస్కరియోతు
యూదాయను ఒక ఘాతకుడు (2)
ప్రభువును యూదులకప్పగింప (2)
పెట్టిన దొంగ ముద్దదిగో (2) ||అదిగదిగో||

లేఖనము నెరవేరుటకై
ఈ లోకపు పాపము పోవుటకై (2)
పావనుడేసుని రక్తమును గల (2)
ముప్పది రూకల మూటదిగో (2) ||అదిగదిగో||

చలి కాచుకొను గుంపదిగో
ఆ పేతురు బొంకిన స్థలమదిగో (2)
మూడవసారి బొంకిన వెంటనే (2)
కొక్కొరొకోయను కూతదిగో (2) ||అదిగదిగో||

యూదుల రాజువు నీవేనా
మోదముతో నీవన్నట్లే (2)
నీలో దోషము కనుగొనలేక (2)
చేతులు కడిగిన పిలాతుడాడుగో (2) ||అదిగదిగో||

గొల్గొతా స్థల అద్దరిని
ఆ ఇద్దరు దొంగల మధ్యమున (2)
సాక్షాత్తు యెహోవా తనయుని (2)
సిలువను వేసిరి చూడదిగో (2) ||అదిగదిగో||

గొల్లున ఏడ్చిన తల్లదిగో
ఆ తల్లికి చెప్పిన మాటదిగో (2)
యూదుల రాజా దిగి రమ్మనుచు (2)
హేళన చేసిన మూకదిగో (2) ||అదిగదిగో||

దాహము గొనుచున్నాననుచు
ప్రాణము విడిచెను పావనుడు (2)
పరిశుద్ధుడు మన రక్షకుడేసు (2)
మన మది యేమో గమనించు (2) ||అదిగదిగో||

Adhigadhigo Alladhigo
Kalvari Mettaku Dhaaradhigo
Aa Prabhuvunu Vesina Siluvadhigo ||Adhigadhigo||

Gethsemanu Oka Thotadhigo
Aa Thotalo Praardhana Sthalamadhigo (2)
Achatne Yundi Praardhinchudani (2)
Palikina Kreesthu Maatadhigo (2) ||Adhigadhigo||

Shishyulalo Iskariyothu
Yoodhaayanu Oka Ghaathakudu (2)
Prabhuvunu Yoodhulakappagimpa (2)
Pettina Donga Muddhadhigo (2) ||Adhigadhigo||

Lekhanamu Neraverutakai
Ee Lokapu Paapamu Povutakai (2)
Paavanudesuni Rakthamunu Gala (2)
Muppadhi Rooka Mootadhigo (2) ||Adhigadhigo||

Chali Kaachukonu Gumpadhigo
Aa Pethuru Bonkina Sthalamadhigo (2)
Moodavasaari Bonkina Ventane (2)
Kokkorokoyanu Koothadhigo (2) ||Adhigadhigo||

Yoodhula Raajuvu Neevenaa
Modhamutho Neevannatle (2)
Neelo Dhoshamu Kanugonaleka (2)
Chethulu Kadigina Pilaathudadugo (2) ||Adhigadhigo||

Golgothaa Sthala Addharini
Aa Iddaru Dongala Madhyamuna (2)
Saakshaatthu Yehovaa Thanayuni (2)
Siluvanu Vesiri Choodadhigo (2) ||Adhigadhigo||

Golluna Yedchina Thalladhigo
Aa Thalliki Cheppina Maatadhigo (2)
Yoodhula Raajaa Digi Rammanuchu (2)
Helana Chesina Mookadhigo (2) ||Adhigadhigo||

Daahamu Gonuchunnaananuchu
Praanamu Vidichenu Paavanudu (2)
Parishuddhudu Mana Rakshakudesu (2)
Mana Madhi Yemo Gamaninchu (2) ||Adhigadhigo||