ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు

Aathma Vishayamai

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు
పరలోక రాజ్యము వారిది (2)

దుఃఖ పడు వారలు ధన్యులు
వారు ఓదార్చబడుదురు (2)
సాత్వికులైన వారు ధన్యులు
వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకొందురు (2) ||ఆత్మ||

నీతిని ఆశించువారు ధన్యులు
వారు తృప్తిపరచబడుదురు (2)
కనికరము గలవారు ధన్యులు
వారు దేవుని కనికరము పొందుదురు (2) ||ఆత్మ||

హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు
వారు దేవుని చూచెదరు (2)
సమాధాన పరచువారు ధన్యులు
వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు (2) ||ఆత్మ||

Aathma Vishayamai Deenulaina Vaaru Dhanyulu
Paraloka Raajyamu Vaaridi (2)

Dukha Padu Vaaralu Dhanyulu
Vaaru Odaarchabaduduru (2)
Saathvikulaina Vaaru Dhanyulu
Vaaru Bhoolokamunu Swathanthrinchukonduru (2) ||Aathma||

Neethini Aashinchuvaaru Dhanyulu
Vaaru Thrupthiparachabaduduru (2)
Kanikaramu Galavaaru Dhanyulu
Vaaru Devuni Kanikaramu Ponduduru (2) ||Aathma||

Hrudaya Shuddhi Galavaaru Dhanyulu
Vaaru Devuni Choochedaru (2)
Samaadhaana Parachuvaaru Dhanyulu
Vaaru Devuni Kumaarulanabaduduru (2) ||Aathma||