యెహోవా దీవించి – కాపాడును గాక

Aasheervaadam

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

యెహోవా దీవించి – కాపాడును గాక
తన సన్నిధి కాంతితో
నిను కరుణించును గాక
నీ వైపు తన ముఖమును చూపి
శాంతినిచ్చును గాక (2)

ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆమెన్ ఆమెన్ ఆ.. ఆమెన్
ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆమెన్ ఆమెన్ ఆ.. ఆమెన్

యెహోవా దీవించి – కాపాడును గాక
తన సన్నిధి కాంతితో
నిను కరుణించును గాక
నీ వైపు తన ముఖమును చూపి
శాంతినిచ్చును గాక

ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆమెన్ ఆమెన్ ఆ.. ఆమెన్
ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆమెన్ ఆమెన్ ఆ.. ఆమెన్ (2)

తన జాలి – నీ పైన
వెయ్యి తరములు – ఉండు గాక
నీ వంశం – సంతానం
వారి పిల్లల – వారి పిల్లలు (4)

నీ ముందు – నీ వెనుక
నీ పక్కన – నీ చుట్టూ
నీతోనూ – నీలోనూ
తన సన్నిధి ఉండు గాక

ఉదయాన – సాయంత్రం
నీ రాక – పోకలలో
కన్నీటిలో – సంతోశంలో
నీ పక్షం – నీ తోడు
నీ నీడగా – ఉంటాడు
మన ప్రభువు – నీ వాడు
నా వాడు – మన వాడు

ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆమెన్ ఆమెన్ ఆ.. ఆమెన్
ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆమెన్ ఆమెన్ ఆ.. ఆమెన్

తన జాలి – నీ పైన
వెయ్యి తరములు – ఉండు గాక
నీ వంశం – సంతానం
వారి పిల్లల – వారి పిల్లలు

నీ ముందు – నీ వెనుక
నీ పక్కన – నీ చుట్టూ
నీతోనూ – నీలోనూ
తన సన్నిధి ఉండు గాక

ఉదయాన – సాయంత్రం
నీ రాక – పోకలలో
కన్నీటిలో – సంతోషంలో
నీ పక్షం – నీ తోడు
నీ నీడగా – ఉంటాడు
మన ప్రభువు – నీ వాడు
నా వాడు – మన వాడు

నీ కోసం ఉంటాడు – నీ కోసం ఉంటాడు
నీ కోసం ఉంటాడు – నీ కోసం ఉంటాడు

ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆమెన్ ఆమెన్ ఆ.. ఆమెన్
ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆమెన్ ఆమెన్ ఆ.. ఆమెన్ (3)

Yehovaa Deevinchi – Kaapadunu Gaaka
Thana Sannidhi Kaanthitho
Ninu Karuninchunu Gaaka
Nee Vaipu Thana Mukhamunu Choopi
Shaanthinichchunu Gaaka (2)

Aa.. Aa.. Aa.. Aamen Aamen Aa.. Aamen
Aa.. Aa.. Aa.. Aamen Aamen Aa.. Aamen

Yehovaa Deevinchi – Kaapadunu Gaaka
Thana Sannidhi Kaanthitho
Ninu Karuninchunu Gaaka
Nee Vaipu Thana Mukhamunu Choopi
Shaanthinichchunu Gaaka

Aa.. Aa.. Aa.. Aamen Aamen Aa.. Aamen
Aa.. Aa.. Aa.. Aamen Aamen Aa.. Aamen (2)

Thana Jaali – Neepaina
Veyyi Tharamulu -Undu Gaaka
Nee Vamsham – Santhaanam
Vaari Pillala – Vaari Pillalu (3)

Nee Mundu – Nee Vunuka
Nee Pakkana – Nee Chuttu
Neethonu – Neelonu
Thana Sannidhi – Undu Gaaka

Udayaana – Saayanthram
Nee Raaka – Pokalalo
Kanneetilo – Santhoshamlo
Nee Paksham – Nee Thodu
Nee Needagaa – Untaadu
Mana Prabhuvu – Nee Vaadu
Naa Vaadu – Mana Vaadu

Aa.. Aa.. Aa.. Aamen Aamen Aa.. Aamen
Aa.. Aa.. Aa.. Aamen Aamen Aa.. Aamen

Thana Jaali – Neepaina
Veyyi Tharamulu -Undu Gaaka
Nee Vamsham – Santhaanam
Vaari Pillala – Vaari Pillalu

Nee Mundu – Nee Vunuka
Nee Pakkana – Nee Chuttu
Neethonu – Neelonu
Thana Sannidhi – Undu Gaaka

Udayaana – Saayanthram
Nee Raaka – Pokalalo
Kanneetilo – Santhoshamlo
Nee Paksham – Nee Thodu
Nee Needagaa – Untaadu
Mana Prabhuvu – Nee Vaadu
Naa Vaadu – Mana Vaadu
Nee Kosam Untaadu – Nee Kosam Untaadu
Nee Kosam Untaadu – Nee Kosam Untaadu

Aa.. Aa.. Aa.. Aamen Aamen Aa.. Aamen
Aa.. Aa.. Aa.. Aamen Aamen Aa.. Aamen (3)