ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం

Aascharyakarudaa Sthothram

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం
ఆలోచన కర్తా స్తోత్రం (2)
బలమైన దేవా నిత్యుడగు తండ్రి
సమాధాన అధిపతి స్తోత్రం (2)
ఆహాహా.. హల్లెలూయా (7)
ఆహా ఆమెన్

కృపా సత్య సంపూర్ణుడా స్తోత్రం
కృపతో రక్షించితివి స్తోత్రం (2)
నీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావే
నా రక్షణ కర్తా స్తోత్రం (2)
ఆహాహా.. హల్లెలూయా (7)
ఆహా ఆమెన్

Aascharyakarudaa Sthothram
Aalochana Karthaa Sthothram (2)
Balamaina Devaa Nithyudavagu Thandri
Samaadhaana Adhipathi Sthothram (2)
Aahaahaa.. Hallelooyaa (7)
Aahaa Aamen

Krupaa Sathya Sampoornudaa Sthothram
Krupatho Rakshinchithivi Sthothram (2)
Nee Rakthamichchi VimochiAnchinaave
Naa Rakshana Karthaa Sthothram (2)
Aahaahaa.. Hallelooyaa (7)
Aahaa Aamen