ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను

Aanandamu Prabhu Naakosagenu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
నా జీవితమే మారెను (2)
నా యుల్లమందు యేసు వచ్చెన్
నా జీవిత రాజాయెను (2) -ఆనందము

ప్రభుని రుచించి ఎరిగితిని
ఎంతో ఎంతో ప్రేమాముర్తి (2)
విశ్వమంతట నే గాంచలేదు
విలువైన ప్రభు ప్రేమను (2) -ఆనందము

అలల వలె నా సంతోషము
పైకి ఉప్పొంగి ఎగయుచుండె (2)
నన్ను పిలిచి మేలులెన్నో చేసే
నూతన జీవమొసగెన్ (2) -ఆనందము

శత్రువున్ ఎదిరించి పోరాడెదన్
విజయము పొంద బలమొందెదన్ (2)
ప్రభువుతో లోకమున్ జయించెదన్
ఆయనతో జీవించెదన్ (2) -ఆనందము

Aanandamu Prabhu Naakosagenu
Naa Jeevithame Maarenu (2)
Naa Yullamandu Yesu Vachchen
Naa Jeevitha Raajaayenu (2) -Aanandamu

Prabhuni Ruchinchi Erigithini
Entho Entho Premaamurthy (2)
Vishwamanthata Ne Gaanchaledu
Viluvaina Prabhu Premanu (2) -Aanandamu

Alala Vale Naa Santhoshamu
Paiki Uppongi Egayuchunde (2)
Nannu Pilichi Melulenno Chese
Noothana Jeevamosagen (2) -Aanandamu

Shathruvun Edirinchi Poraadedan
Vijayamu Ponda Balamondedan (2)
Prabhuvutho Lokamun Jayinchedan
Aayanatho Jeevinchedan (2) -Aanandamu