ఆహా యేమానందం ఆహా యేమానందము

Aahaa Yemaanandam

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆహా యేమానందం ఆహా యేమానందము
చెప్ప శక్యమా (2)
ఆహా మా రాజగు యేసు మా వృజినముల
మన్నించి వేసెను (2) ఆహా

ముదముతో నాడుచు కూడుచు పాడుచు
ఆర్భాటించెదము (2)
వెదకుచు వచ్చిన యేసును హృదయాన
కోరి స్తుతింతుము (2) ఆహా

అక్షయుడగు ప్రేమతో రక్షణ బాకాను
గ్రహించినందున (2)
రక్షకుడు యేసును గూర్చి మా సాక్ష్యము
నిశ్చయముగా నిత్తుము (2) ఆహా

తెల్లంగి వాద్యము స్వర్ణ కిరీటము
మేడపై జయ జెండాల్ (2)
ఉల్లాసించి మంటి నుండి మింట కేగిన
రాజున్ స్తుతింతుము (2) ఆహా

Aahaa Yemaanandam Aahaa Yemaanandamu
Cheppa Shakyamaa (2)
Aahaa Maa Raajagu Yesu Maa Vrujinamula
Manninchi Vesenu (2) Aahaa

Mudamutho Naaduchu Kooduchu Paaduchu
Aarbhatinchedamu (2)
Vedakuchu Vachchina Yesunu Hrudayaana
Kori Sthuthinthumu (2) Aahaa

Akshayudagu Prematho Rakshana Baakaanu
Grahinchinanduna (2)
Rakshakudu Yesunu Goorchi Maa Saakshyamu
Nischayamuga Niththumu (2) Aahaa

Thellangi Vaadyamu Swarna Kireetamu
Medapai Jaya Jendaal (2)
Ullaasinchi Manti Nundi Minta Kegina
Raajun Sthuthinthumu (2) Aahaa