ఆధారం నీవేనయ్యా

Aadhaaram Neevenayyaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆధారం నీవేనయ్యా (2)
కాలం మారినా కష్టాలు తీరినా
కారణం నీవేనయ్యా
యేసయ్యా కారణం నీవేనయ్యా ఆధారం

లోకంలో ఎన్నో జయాలు
చూసాను నేనింత కాలం (2)
అయినను ఎందుకో నెమ్మది లేదు (2)
సమాధానం కొదువైనది
యేసయ్యా సమాధానం కొదువైనది ఆధారం

ఐశ్వర్యం కొదువేమి లేదు
కుటుంబములో కలతేమి లేదు (2)
అయినను ఎందుకో నెమ్మది లేదు (2)
సమాధానం కొదువైనది
యేసయ్యా సమాధానం కొదువైనది ఆధారం

నీ సేవకునిగా జీవింప
హృదయంలో ఉన్నకోర్కెలను (2)
హృదయము నిచ్చావు నెమ్మది నొందా (2)
సాక్షిగా జీవింతును
హల్లేలూయ సాక్షిగా జీవింతును ఆధారం

Aadhaaram Neevenayyaa (2)
Kaalam Maarinaa Kashtaalu Theerinaa
Kaaranam Neevenayyaa
Yesayyaa Kaaranam Neevenayyaa Aadhaaram

Lokamlo Enno Jayaalu
Choosanu Nenintha Kaalam (2)
Ainanu Enduko Nemmadi Ledu (2)
Samaadhanam Koduvainadi
Yesayyaa Samaadhanam Koduvainadi Aadhaaram

Aishwaryam Koduvemi Ledu
Kutumbamulo Kalathemi Ledu (2)
Ainanu Enduko Nemmadi Ledu (2)
Samaadhanam Koduvainadi
Yesayyaa Samaadhanam Koduvainadi Aadhaaram

Nee Sevakunigaa Jeevimpa
Hrudayamlo Unna Korkelanu (2)
Hrudayamu Nichchaavu Nemmadi Nondaa (2)
Saakshigaa Jeevinthunu
Hallelooyaa Saakshigaa Jeevinthunu Aadhaaram