உயிர்த்தார் கிறிஸ்த்து உயிர்த்தார்

Uyirttar kiristtu uyirttar

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

இந்த உலகை உயிர்த்துவிட்டார்
வென்றார் கிறிஸ்த்து வென்றார்
இந்த அலகையை வென்றுவிட்டார்
ஆர்ப்பரிப்போமே ஆனந்த்திப்போமே
அல்லேலூயா பாடுவோமே

மரணத்தை வென்ற மாவீரன்
மனுக்குலம் மீட்ட இறை மைந்தன்
கல்லறை விட்டு உயிர்த்தெழுந்தார்
கவலைகள் நமக்கு இனி இல்லை

மரணத்தை கண்டும் பயமில்லை
மாபரன் இயேசு உயிர்த்துவிட்டார்
பேயின் தலையை மிதித்துவிட்டார்
பிணக்குகள் எல்லாம் போக்கிவிட்டார்