திருச்சிலுவை மரமிதோ

Thiru Siluvai Maramitho

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

குரு :திருச்சிலுவை மரமிதோ
இதிலேதான் தொங்கியது
உலகத்தின் இரட்சணியம்
எல் : வருவீர் ஆராதிப்போம்