இறைவனுன் புகழ்பாட - இங்கே

Iraivanun pukalpata - inke

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

இறைவனுன் புகழ்பாட - இங்கே
இதயங்கள் பல கோடி
துறையெல்லாம் கடந்தவனே - உன்
துணையொன்றே நாம் தேடி

மறைபொருள் ஆனவனே - உன்னை
மனங்களில் சிறை வைத்தோம்
குறையுள்ள கோயிலிலே - உன்னைக்
கொண்டு நாம் குடி வைத்தோம்

அன்பு உன் பேர் அறிவோம் - தூய
அறிவென்றும் நாம் தெரிவோம்
இன்பம் நீ எனத் தெளிவோம் - நல்ல
இரக்கம் நீ என மொழிவோம்