స్తుతించీ ఆరాధింతును - ఘనపరచి కీర్తింతును

Sthuthinchi aradhinthunu ganaparachi keerthinthunu

Samy Pachigalla

Writer/Singer

Samy Pachigalla

స్తుతించీ ఆరాధింతును - ఘనపరచి కీర్తింతును ॥2॥
నాస్తుతులకు అర్హుడవు ప్రియప్రభువా వందనమూ ॥2॥
రక్షకా నీకే స్తుతులూ -యేసయ్యా నీకే మహిమ ॥2॥స్తుతించి॥

1.నిర్మించితివీ రూపించితివీ - నీ స్వరూపమున ॥2॥
నీజీవము నాకిచ్చితివే నను జీవింపజేసితివే ॥2॥
నను జీవింపజేసితీవే ॥రక్షకా॥

2.పాపపు ఊబి నుండి నన్ను లేవనేత్తితివే ॥2॥
నీరక్తము నాకై చిందించి విడుదలనిచ్చితివే ॥2॥

విడుదలనిచ్చితివే ॥రక్షకా॥