മന്നവനേ മഹോന്നതാ നിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്ദിക്കുന്നു

Mannavane mahonnatha ninne njangal

Sadhu Kochoonju Upadesi

Writer/Singer

Sadhu Kochoonju Upadesi

മന്നവനേ മഹോന്നതാ നിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്ദിക്കുന്നു
ഇദ്ധരയിൽ നീയോഴികയാരുമേ
ഞങ്ങൾക്കാശ്രയമായി മേലിലും നീ മാത്രമേ

ദൈവദൂതസൈന്യം നിന്നെ നമിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ
ദോഷികളാം ഞങ്ങളിതിനെന്തുള്ളു
ഓർത്താൽ നിന്റെ നാമം ചൊല്ലിടാനും പോരായെ

മഹാദേവ മക്കൾ ഞങ്ങൾ തിരുമുൻപിൽ വണങ്ങുന്നു
മാരിപോലിന്നനുഗ്രഹം നൽകണം
സർവഖേദവും തീർത്തു നീ ഞങ്ങൽക്കേകണം

നിന്നെപ്പോലോർ ധനമില്ല നിന്നെപ്പോലോർ സുഖമില്ല
എന്നന്നേകും നിൻ സന്നിധേ വാഴുവാൻ
ദാസർകനുവാദം തന്നു മാർവിൽ ചേർക്കണം

പൊന്നുനാഥാ പൊന്നുനാഥാ നിൻ മുഖം കണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ
സ്വർഗ്ഗദേശത്തെന്നു വന്നു ചേർന്നിടും
ലോക സങ്കടങ്ങളൊഴിഞ്ഞങ്ങു വാഴുവാൻ

ഭക്തന്മാരെ രാപ്പകൽ നാം തിരുമുൻപിലാരാധിപ്പൻ
എത്രവേഗം വാനരാജ്യേ പോയിടാം
സർവസമ്മോദവും ലഭിച്ചെന്നും പാർത്തിടാം

Mannavane mahonnatha ninne njangal vandhikkunnu
Idharayil nee'yozhinji'larume
Njangal'kashryamay melilum nee'mathrame

Daiva'dutha'sainyam ninne namikunnu parishida
Doshikalam njgalithi'nethullu
Orthal ninte namam cholliyalum poraye

Mahadeva makal njgal thiru'munpil vanangunnu
Mari'poli'nnanuragham nalkanam
Sarva'kedam therthu nee njagal'kakanem

Ninneppolor dhanamilla ninneppolor sukamilla
Ennannekum nin'mukathil vazuvan
Dasar'kanuvadam thannu marvil cherkanam

Ponnu'nada ponnu'nada nin'mukam kand'anadippan
Sworga'desha'thennu vannu chernnidum
Loka sankadangl'ozinjangu vazhuvan

Bhakthanmare rappakal nam thirumunpil'aradippan
Ethra'vegam vana'raje poyidam
Sarva'sammodavum labichennum parthidam