യേശു രാജാവേ നിത്യ

Yeshu Rajave NIthya

Persis John

Writer/Singer

Persis John

യേശു രാജാവേ നിത്യ രാജാവേ
അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കും (2)

ഇരുന്നവൻ ഇരിക്കുന്നോൻ
വരുന്നവൻ യേശുമാത്രം(2)
ഹാല്ലേലൂയ്യ ഹാല്ലേലൂയ്യ
ഹാല്ലേലൂയ്യ ഹാ..ല്ലേ..ലൂയ്യാ.. (2)

പതിനായിരങ്ങളിൽ സുന്ദരൻ
മാറത്തുപൊൻകച്ച അണിഞ്ഞവൻ
വെള്ളോട്ടിൻ സാദൃശ്യമായി പാദമുള്ളോൻ
നീതിയിൻ സൂര്യനായി വാഴുന്നോൻ (2)

ഇരുന്നവൻ ഇരിക്കുന്നോൻ
വരുന്നവൻ യേശുമാത്രം(2)
ഹാല്ലേലൂയ്യ ഹാല്ലേലൂയ്യ
ഹാല്ലേലൂയ്യ ഹാ..ല്ലേ..ലൂയ്യാ.. (2)

യഹൂദാ ഗോത്രത്തിൻ സിംഹമവൻ
പുസ്തകം തുറപ്പാൻ യോഗ്യനവൻ
ആദിയും അന്തവും ആയവൻ
സ്വർഗ്ഗാദി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വാഴുന്നോൻ (2)

ഇരുന്നവൻ ഇരിക്കുന്നോൻ
വരുന്നവൻ യേശുമാത്രം(2)
ഹാല്ലേലൂയ്യ ഹാല്ലേലൂയ്യ
ഹാല്ലേലൂയ്യ ഹാ..ല്ലേ..ലൂയ്യാ.. (2)

യേശു രാജാവേ നിത്യ രാജാവേ
അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കും (2)

ഇരുന്നവൻ ഇരിക്കുന്നോൻ
വരുന്നവൻ യേശുമാത്രം(2)
ഹാല്ലേലൂയ്യ ഹാല്ലേലൂയ്യ
ഹാല്ലേലൂയ്യ ഹാ..ല്ലേ..ലൂയ്യാ.. (2)

Yeshu rajave nithya rajave
ange njangal aradahikum - 2

irunavan irirkunon
varunuvan yeshu mathram
irunavan irirkunon
varunuvan yeshu mathram
Hallelujah Hallelujah
Hallelujah Hallelujah - 2

Pathinayirangalil sundharan
marathuponkacha anijnjavan
vellotinsadhrashamayi padhamullon
neethyin sooryanayi vazhunon - 2

irunavan irirkunon
varunuvan yeshu mathram
irunavan irirkunon
varunuvan yeshu mathram
Hallelujah Hallelujah
Hallelujah Hallelujah - 2

Yehoodha gothrathin simhamavan
pusthakam thurapan yogyanavan
aadhiyum anathavumayavan
swargathi swargathil vazhunon - 2

irunavan irirkunon
varunuvan yeshu mathram
irunavan irirkunon
varunuvan yeshu mathram
Hallelujah Hallelujah
Hallelujah Hallelujah - 2

Yeshu rajave nithya rajave
ange njagal aradahikum - 2
irunavan irirkunon
varunuvan yeshu mathram - 2
Hallelujah Hallelujah
Hallelujah Hallelujah - 2