എല്ലാ നല്ല നന്മകളും

Ella Nalla Nanmakalum

Persis John

Writer/Singer

Persis John

എല്ലാ നല്ല നന്മകളും നിൻേറതത്രേ
സ്വർഗത്തിൽ നിന്നെത്തീടുന്ന ദാനമത്രേ
പ്രാപിക്കാം വിശ്വാസത്താലെ നമുക്ക്
ആനന്ദിക്കാം ആത്മാവിന്നാഴങ്ങളിൽ
വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദൈവം എന്നോടൊപ്പമുണ്ടല്ലോ
കുന്നുകളും, മലകളും പ്രയാസമെന്യേ കയറീടും
- എല്ലാ നല്ല

ഗൂഡമായതൊന്നും നിന്നാൽ മറഞ്ഞിരിക്കില്ല
അംശമായതെല്ലാം പാടെ നീങ്ങിപ്പോയീടും
ആത്മാവിൻ പുതുമഴയിന്നു സഭയിൽ പെയ്യേണമേ
അഭിഷേകത്തിൻ അഗ്നി നാവിന്നെന്നിൽ പതിയേണമേ
നിന്നോടൊപ്പം ഞാൻ വസിച്ചീടുവാൻ
എന്നാത്മാവിൻ ദാഹം ശമിച്ചീടുവാൻ
നിൻ സ്വരമൊന്നു കേൾപ്പാൻ
നിൻ മാർവ്വിൽ ചാരിടാൻ
തിരുകൃപ എന്നിൽ നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞു
നിറഞ്ഞു കവിയേണമേ
- എല്ലാ നല്ല

ക്ഷാമകാലത്തതിശയമായി പോറ്റിടും ദൈവം
ക്ഷേമ കാലത്തൊരിക്കലും കൈവിടില്ല ദൈവം
ആത്മാവിൻ പുതുഭാഷകളാൽ സഭയെ നിറയ്ക്കണമേ
പുതുപുത്തൻ കൃപാവരങ്ങൾ എന്നിൽ പകരണമേ
നിൻ ദാസനാ/ ദാസി യായ് ഞാൻ മാറിടുവാൻ
നിൻ ഇഷ്ടം എന്നും ചെയ്തീടുവാൻ
നിൻ സാക്ഷി ചൊല്ലീടാൻ
നിൻ ശുദ്ധി പ്രാപിപ്പാൻ
തിരുകൃപ എന്നിൽ നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞു
നിറഞ്ഞു കവിയേണമേ
- എല്ലാ നല്ല

Ella nalla nanmakalum nintethathre
swargathil ninnetheedunna danamathre
Prapikkam vishwasathale namukku
aanandikkam aathmavinnazhangalil

Vagdatham cheytha Daivam
ennodoppamundallo kunnukalum,
malakalum prayasamenyei kayareedum
- Ella nalla

Goodamayathonnum ninnal maranjirikkilla
amsamayathellam pade neengi poyeedum

Aathmavin puthumazhayinnu sabhayil peyyename
Abhishekathin agni navinnennil pathiyename
Ninnodoppam njan vasicheeduvan
Ennathmavin daham samicheeduvan
Nin swaramonnu kelppan
Nin marvil chareedan
Thiru krupa ennil niranju
niranju niranju kaviyename
- Ella nalla

Kshama kalathathisayamayi pottidum daivam
Kshema kalathorikkalum kaividilla daivam
Aathmavin puthubhashakalal sabhaye niraykename
Puthuputhan krupavarangal ennil pakarename
Nin dasanayi/ dasiyayi njan mariduvan
Nin ishtam ennum cheytheeduvan
Nin sakshi cholleedan
Nin sudhi prapippan
Thirukrupa ennil niranju
niranju niranju kaviyename
- Ella nalla