നീയെന്റെ സർവ്വവും നീയെനികുള്ളവൻ

Neeyente sarvavum neeyenikullaven

Malayalam Christian Songs

നീയെന്റെ സർവ്വവും നീയെനികുള്ളവൻ
നീയെന്റെ സർവ്വവും എല്ലാറ്റിലും
നിൻ ജീവൻ എൻ പേർക്കായി തന്നതിനാൽ
നീയെന്റെ സർവ്വവും എല്ലാറ്റിലും

തേനിലും മധുരമാം , തേനിലും മധുരമാം
യേശുക്രിസ്തു മാധുര്യവാൻ
രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ
യേശുക്രിസ്തു മാധുര്യവാൻ

Neeyente sarvavum neeyenikullaven
Neeyente sarvavum ellatilum
Nin jeevan en perkayi thannathinal
Neeyente sarvavum ellatilum

Thenilum maduramam, Thenilum maduramam
Yeshukristhu maduryavan
Ruchichu noki njan karthan krupakale
Yeshukristhu maduryavan

He is my everything, He is my all
He is my everything, Both great & small.
He gave his life for me, made everything new,
he is my everything, Now how about you??

like Honey in the Rock, Sweet Honey in the Rock...
for he tastes like Honey in the Rock...
O, taste & see, that the lord is Good...
for he tastes like Honey in the Rock.