ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായ് വാഴും ഏക ദൈവം

Israyelin naadhanai vaazhum eaka Daivam

Malayalam Christian Songs

ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായ് വാഴും ഏക ദൈവം
സത്യ ജീവ ’മാർഗമാണു ദൈവം
മർത്യനായി ഭൂമിയിൽ പിറന്ന സ്നേഹ ദൈവം
നിത്യ ജീവൻ ഏകിടുന്നു ദൈവം

അബ്ബാ പിതാവേ ദൈവമേ
അവിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമേ
അങ്ങേയിൻ തിരുഹിതം ഭൂമിയിൽ
എന്നെന്നും നിറവേറിടെണമേ

ചെങ്കടലിൽ നീ അന്നു പാത തെളിച്ചു
മരുവിൽ മക്കൾക്ക്‌ മന്നാ പൊഴിച്ചു
എരിവെയിലിൽ മേഘ തണലായി
ഇരുളിൽ സ്നേഹ നാളമായി
സീനായി മാമല മുകളിൽ നീ
നീതി പ്രമാണങ്ങൾ പകർന്നേകി

മനുജനായി ഭൂവിൽ അവതരിച്ചു
മഹിയിൽ ജീവൻ ബലി കഴിച്ചു
തിരുനിണവും ദിവ്യഭൊജ്യവുമായി
ഈ ഉലകത്തിൽ ജീവനായി
വഴിയും സത്യവും ആയവനെ
നിൻ തിരുനാമം വാഴ്ത്തുന്നു

Israyelin naadhanai vaazhum eaka Daivam
Sathya jeeva’maarga’maanu Daivam
Marthyan’aayi bhumiyil piranna sneha Daivam
Nithya jeevan ekitunnu Daivam

Abbah Pithavey Daivamey
Avituthe raajyam varenamey
Angayin thiru hitham bhumiyil
Ennennum niraveritenamey

Chengatalil nee annu paatha thelichu
Maruvil marthyarkku manna pozhichu
Eri veyilil megha thanalaayi
Irulil sneha naalamaai
Seenai maamala mukalil nee
Neethi’pramaa’nangal pakarneaki

Manujanaai bhuvil avatharichu
Mahimayil jeevan bali kazhichu
Thiru ninavum dvya bhojyavumaai
Iee ulakathin jeevanaai
vazhiyum sathyavum aayavaney
Nin thiru naamam vaazhthunnu