എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം

Enthathisayame daivathin sneham

Malayalam Christian Songs

1 എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം
എത്ര മനോഹരമേ -അതു
ചിന്തയിൽ ’അടങ്ങാ സിന്ധുസമാനമായി
സന്തതം കാണുന്നു ഞാൻ

2 ദൈവമേ നിന്മഹ സ്നേഹമതിൻ വിധം
ആർകു ചിന്തിച്ചറിയാം-
എനിക്കാവതില്ലെയതിൻ ആഴമളന്നിടാൻ
എത്ര ബഹുലമതു

3 ആയിരമായിരം നാവുകളാലതു
വർണ്ണിപതിനെള്ളുതോ –
പതിനായിരതിങ്കലോരംശം ചൊല്ലിടുവാൻ
പാരിൽ ’അസാധ്യമഹോ

4 മോധമെഴും തിരുമാർവിലുല്ലാസമായി
സന്തതം ചേർന്നിരുന്ന–
ഏകജാതനാം’യേശുവേ പാതകർകായി തന്ന
സ്നേഹമതിശയമേ

5 പാപത്താൽ നിന്നെ ഞാൻ കോപിപ്പിചുള്ളൊരു
കാലത്തിലും ദയവായി - സ്നേഹ
വാപിയെ നീയെന്നെ സ്നേഹിച്ചതോർത്തെന്നിൽ
ആചര്യമെറിടുന്നു

6 ജീവിതത്തിൽ പല വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടും
ഒട്ടും നിഷേധികാതെ –എന്നെ
കേവലം സ്നേഹിച്ചു പാലിചിടും തവ
സ്നേഹമതുല്ല്യമഹോ

1 Enthathisayame daivathin sneham
Ethra manoharame-athu
Chindayil’adanga sindhusamanami
Sandhatham kanunnu njan

2 Daivame ninmaha snehamathin vidham
Arku chindichariam- eni-
Kavathilleathin azha’malannidan
Ethra behulamathe

3 Ayirmayiram navukalalathu
Varnnipathinelutho – pathi
Nairathinka’loramsam cholliduvan
Paril’asadyamaho

4 Modhamezhum thirumarvilullasamai
Sandatham chernnirunna – eka
Jathanam’esuve pathakarkai thanna
Sneha’mathisayame

5 Papathal ninne njan kopippichulloru
Kalathilum dayavai- sneha
Vapiye neeyenne snehichathorthennil
Acharyameridunnu

6 Jeevithathil pala vezhchakal vannittum
Ottum nishedhikathe –enne
Kevalam snehichu palichidum thava
Snehamathulliamaho