ദൈവപിതാവേ എന്നുടെ താതൻ നീ

Daiva pithave ennude thathan nee

Malayalam Christian Songs

ദൈവപിതാവേ എന്നുടെ താതൻ നീ
ദൂതന്മാർ രാപ്പകൽ വാഴ്ത്തിടുന്നോൻ
നന്ദിയാൽ വണങ്ങും തിരുമുൻപിൽ ഇന്നേരം
എന്നുമെന്നും നീ ആരാധ്യനാം

നീ പരിശുദ്ധൻ നീയെന്നും സ്തുത്യൻ
ദൈവമേ നീ മാത്രം യോഗ്യനാം
ആരാധനയും സ്തുതി ബഹുമാനവും
സ്വീകരിപ്പാൻ എന്നും നീ യോഗ്യനാം

യേശു നാഥാ എൻ കർത്തനാം രക്ഷകൻ നീ
ദൂതന്മാർ രാപ്പകൽ വാഴ്ത്തിടുന്നോൻ
നന്ദിയാൽ വണങ്ങും തിരു മുൻപിൽ ഇന്നേരം
എന്നുമെന്നും നീ ആരാധ്യനാം

പാവനാത്മാവേ ആശ്വാസപ്രധൻ നീ
ദൂതന്മാർ രാപ്പകൽ വാഴ്ത്തിടുന്നോൻ
നന്ദിയാൽ വണങ്ങും തിരു മുൻപിൽ ഇന്നേരം
എന്നുമെന്നും നീ ആരാധ്യനാം

Daiva pithave ennude thathan nee
Dhoothanmar raappakal vaazhthidunnon
Nandhiyal vanangum thiru munpil inneram
Ennumennum nee aaradhyanam

Nee parishudhan neeyennum sthuthyan
Daivame nee maathram yogyanam
Aaradhanayum sthuthy bahumanavaum
Sweekarippan ennum nee yogyanam

Yeshu nadha en karthanam rakshakan nee
Dhoothanmar raappakal vaazhthidunnon
Nandhiyal vanangum thiru munpil inneram
Ennumennum nee aaradhyanam

Paavanathmave aaswasapredhan nee
Dhoothamar raappakal vaazhthidunnon
Nandhiyal vanangum thiru munpil inneram
Ennumennum nee aaradhyanam