Njan ennum sthuthikum en

Njanennum Stuthikkum

M. E. Cherian

Writer/Singer

M. E. Cherian

Njan ennum sthuthikum en
Parane thiru manu suthane
Aansnda ganangal padi pukazhi
Janenuum sthuthikum

1 Papathin shapathil ninnum-ente
Parane kathavanennum
Paril thannanpinu thulymillonnum

2 Nalkiyaven rakshadanam-thannil
Kandu jan daiveka njanam
Than pada sevayathennabhimanam

3 Aayiram navikalalum-pathi
nayiram vakulakalalum
ha divya sneha mavrnyamaralum

4 Nityatha thannil jannetthum-thante
Sthuthy padangal jan muthum
Bhakthiyilanenda kanner jan vezthum