ഇതുവരെയെന്നെ കരുതിയ നാഥാ

Ithuvareyenne karuthiya nadha

M. E. Cherian

Writer/Singer

M. E. Cherian

ഇതുവരെയെന്നെ കരുതിയ നാഥാ
ഇനിയെനിക്കെന്നും തവ കൃപ മതിയാം (2)

1.ഗുരുവരനാം നീ കരുതുകില്‍ പിന്നെ
കുറവൊരു ചെറുതും വരികില്ല പരനെ
അരികളിന്‍ നടുവില്‍ വിരുന്നൊരുക്കും നീ
പരിമള തൈലം പകരുമെന്‍ ശിരസ്സില്‍ (2) (ഇതുവരെ..)

2.പരിചിതര്‍ പലരും പരിഹസിച്ചെന്നാല്‍
പരിചില്‍ നീ കൃപയാല്‍ പരിചരിച്ചെന്നെ
തിരു ചിറകടിയില്‍ മറച്ചിരുള്‍ തീരും-
വരെയെനിക്കരുളും അരുമയോടഭയം (2) (ഇതുവരെ..)

3.മരണത്തിന്‍ നിഴല്‍ താഴ് വര യതിലും ഞാന്‍
ശരണമറ്റവനായ്‌ പരിതപിക്കാതെ
വരുമെനിക്കരികില്‍ വഴി പതറാതെ
കരം പിടിച്ചെന്നെ നടത്തിടുവാന്‍ നീ (2) (ഇതുവരെ..)

4.കരുണയിന്‍ കരത്തിന്‍ കരുതലില്ലാത്ത
ഒരു നിമിഷവുമീ മരുവിലില്ലെനിക്ക്
ഇരവിലെന്നൊളിയായ് പകലിലെന്‍ തണലായ്‌
ഒരു പൊഴുതും നീ പിരിയുകയില്ല (2) (ഇതുവരെ..)

Ithuvare’yenne karuthiya nada
Iniyenikennum thava krupa mathiyam

1 Guruvaran nee karuthukil pinne
Kurvoru cheruthum varikilla parane
Aarikalil naduvil virunnorukum nee
Parimala thilam pakarumen sirassil

2 Parichithar palarum parihasichennal
Parichil nee krupayal paricharichenne
Thiru chirakadiyil marchirul theerum
Vare’yenikarulum aruma’yodabhayam

3 Karunayin karathin karuthalillatha
Oru nimishavume maruvillenike
Iravilennoliyay pakalilen thanalay
Oru pozthum nee piriyukayilla

4 Maranathin nizhal thazvarayathilum njan
Saranamattavanay parithapikate
Varumenikarukil vazi patharathe
Karam pidichenne nadathiduvon nee

5 Thala chari’chidivan sthala’morrulavume
Ulakathililla manuja’kumara
Thala chayikum njan thva thirumarvil
Nalamodu layikum thava’muka prabhayil