ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ

Atma svarupane priya atma svarupane

Kannada Christian Song

Writer/Singer

Kannada Christian Song

ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ
ಈಗ ಬಾ ದೇವಾ ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವಾ
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳೂ – (2)
1.ಹೊಲಸಾದ ಕೆಸರಿನಿಂದಾ
ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೀ
ಪಾಪ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಿ ಪಡಿಸು
ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯದೊಳು
2.ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲೀ
ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ
ಆತ್ಮ ದಾಹವ ತೀರಿಸಯ್ಯಾ
ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯದೊಳು
3.ಆತ್ಮನ ವರಗಳಿಂದ
ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಯ್ಯಾ
ಎದ್ದು ಮಿನುಗಲು
ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಯ್ಯಾ
ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯದೊಳು

atma svarupane priya atma svarupane
iga ba deva iḷidu ba deva
nam’ma madhyadoḷu – (2)
1.holasada kesarininda
nannannu rakṣisidi
papa toḷedu sud’dhi paḍisu
i divya samayadoḷu
2.sinay beṭṭadali
iḷidu bandavane
atma dahava tirisayya
i divya samayadoḷu
3.atmana varagaḷinda
nannannu tumbisayya
eddu minugalu
abhiṣeka maḍayya
i divya samayadoḷu